Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Bendrųjų reikalų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti ir vykdyti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnybos) viešuosius pirkimus, spręsti klausimus susijusius su personalo valdymu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Organizuodamas ir vykdydamas Tarnybos viešuosius pirkimus: renka, kaupia ir analizuoja Tarnybos informaciją bei paraiškas apie viešųjų pirkimų poreikius.
- Rengia ir teikia derinti nustatytų laikotarpių pirkimų planų projektus.
- Rengia ir teikia derinti viešųjų pirkimų skelbimus, nustatyta tvarka teikia Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja skelbimų paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje.
- Organizuoja pirkimo dokumentų rengimą, kartu su kitais Tarnybos padaliniais bei specialistais rengia ir derina juos.
- Kontroliuoja, ar visi Viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai bei kiti asmenys, kurie dalyvauja pirkimo procedūrose, yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
- Organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos posėdžius, derina jų laiką ir vietą su komisijos pirmininku, apie numatomus posėdžius informuoja komisijos narius; dalyvauja Tarnybos Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) darbe – rengia Komisijos posėdžių protokolus, rengia ir derina kitus pirkimo procedūrų dokumentus; nagrinėja tiekėjų pateikiamus pirkimų dokumentus, analizuoja jų autentiškumą, atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams bei Tarnybos konkursų dokumentų reikalavimams, teikia Komisijai pasiūlymus dėl jų vertinimo.
- Rengia viešųjų pirkimų dalyviams, kandidatams, tiekėjams su viešaisiais pirkimais susijusius privalomus dokumentus, organizuoja jų išsiuntimą.
- Dalyvauja nagrinėjant gautas tiekėjų pretenzijas dėl pirkimo dokumentų, procedūrų, Komisijos sprendimų ar veiksmų.
- Dalyvauja, atliekant pirkimo verčių skaičiavimą; rengia ir teikia derinti sutarčių su tiekėjais projektus pagal viešųjų pirkimų procedūrų rezultatus.
- Rengia Tarnybos vadovybei ir suinteresuotiems padaliniams informaciją apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymą.
- Rengia, derina ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia pirkimo procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimo sutartis; informaciją, kuri Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytomis sąlygomis teikiama kiekvienam jos paprašiusiam asmeniui.
- Rengia informaciją, kuri Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytomis sąlygomis teikiama jos paprašiusiems kandidatams ir dalyviams; rengia statistines ir kitokio pobūdžio ataskaitas bei kitą informaciją pavidalu, reikalingu pateikti Lietuvos Respublikos institucijoms
- Vykdo viešuosius pirkimus CVPIS priemonėmis.
- Teikia pasiūlymus Tarnybos lokalinių teisės aktų tobulinimo klausimais viešųjų pirkimų srityje.
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos saugo pirkimo sutartis, paraiškas, pasiūlymus, pirkimo dokumentus, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentus, kitus su pirkimu susijusius dokumentus, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, nustatyta tvarka perduoda šiuos dokumentus tolimesniam jų saugojimui.
- Vykdo priemones, susijusias su korupcijos rizikos prevencija. Rengia Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą.
- Siekdamas užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą:
-
- organizuoja Tarnybos valstybės tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimą;
- teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;
- esant poreikiui teikia Tarnybos vadovui (struktūrinių padalinių vadovams) informaciją, ar darbuotojai, kurie privalo teikti deklaracijas, jas teisės aktų nustatyta tvarka pateikė.
- Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais.
- Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose, tarybų, komisijų ir darbo grupėse susijusiose su Skyriaus veikla;
- Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
- Nesant Skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą.
- Turėti darbo patirties organizuojant viešuosius pirkimus bei rengiant personalo dokumentus.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą bei viešųjų pirkimų organizavimą.
- Mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus pareiginių funkcijų vykdymui.
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
- Žinoti dokumentų rengimo taisykles, gebėti valdyti sisteminti, analizuoti apibendrinti informaciją, rengti pasiūlymus ir išvadas.
- Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »