Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Biologinės įvairovės skyrius Skyriaus vedėjas pareiginės algos koeficientas 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)

Neringa - Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus 2018-12-21 įsakymo Nr. V-86
(2019-03-26 įsakymo Nr. V-21 redakcija)

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Biologinės įvairovės skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau – Nacionalinis parkas) gamtos objektų ir bioįvairovės išsaugojimo ir atkūrimo, teritorijos kontrolės, įgyvendinamų planavimo dokumentų poveikio Nacionalinio parko ir priskirtų teritorijų ekosistemoms vertinimo, tyrimų organizavimo ir vykdymo bei kitiems, Kuršių nerijos nacionalinio direkcijos (toliau - Direkcija) nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo šias specialiosios veiklos srities funkcijas - Nacionalinio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo; bendrosios veiklos srities funkcijas - organizacinio ir vadovaujamo darbo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugos veiklą saugomose teritorijose bei Kuršių nerijos nacionalinio parko ir direkcijos veiklą;
4.2. Turėti aukštąjį universitetinį gyvybės mokslų studijų krypties grupės arba fizinių mokslų studijų krypties grupės išsilavinimą;
4.3. Turėti 2 m. darbo patirtį aplinkosaugos srityje;
4.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei priimti atsakingus sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų veiklą;
4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų vykdymo ir raštvedybos reikalavimus;
4.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 2 lygiu;
4.8. Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, yra tiesiogiai atsakingas už skyriaus funkcijų vykdymą;
5.2. Organizuoja ir vykdo Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimu bei kita veikla, kaupia informaciją, susijusią su kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos išteklių apsauga, suveda duomenis į informacines sistemas ir duomenų bazes;
5.3. Organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo Nacionalinio parko ir Priskirtų teritorijų tyrimus ir stebėjimus pagal Aplinkos ministerijos ir Saugomų teritorijų tarnybos patvirtintas programas;
5.4. Pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugines priemones, užtikrinančias gamtinių ekosistemų ir jų komponentų, kraštovaizdžio vertybių apsaugą, teikia pasiūlymus;
5.5. Nagrinėja ir rengia pasiūlymus, paraiškas projektams ir programoms, susijusioms su gamtiniais tyrimais, ES svarbos buveinių, rūšių, ekosistemų išsaugojimu ir organizuoja jų įgyvendinimą;
5.6. Pagal kompetenciją dalyvauja gamtotvarkinių planų bei kitų specialiųjų planavimo dokumentų, skirtų Nacionalinio parko ir priskirtų teritorijų tvarkymui rengimo ir įgyvendinimo procese, fiksuoja, analizuoja ir teikia duomenis, išvadas ir pasiūlymus dėl įgyvendinamų planų poveikio Nacionalinio parko ir priskirtų teritorijų ekosistemoms;
5.7. Užtikrina Nacionalinio parko biologinės įvairovės, gamtos vertybių, gamtosaugos idėjų sklaidą, aplinkosauginio švietimo bei informacinį darbą, organizuoja aplinkosauginius ir informacinius renginius, vaikų, jaunimo ir suaugusių švietimo programų parengimą ir įgyvendinimą, organizuoja ir veda užsiėmimus, ekskursijas, skaito paskaitas;
5.8. Dalyvauja rengiant Nacionalinio parko tvarkymo tikslines programas, susijusias su bioįvairovės išsaugojimu, organizuoja Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimą;
5.9. Organizuoja informacijos apie Nacionalinio parko bioįvairovę, gamtos ir kraštovaizdžio vertybes kaupimą, informacijos ekspozicijų, informacinių leidinių ruošimui pateikimą, rengia pranešimus konferencijoms, publikacijas spaudoje, informaciniuose leidiniuose, internetinėje svetainėje;
5.10. Dalyvauja planuojant ir įrengiant Nacionalinio parko rekreacinę įrangą, informacinę sistemą (leidinių, stendų, ženklų ir pan.), teikia pastabas ir pasiūlymus;
5.11. Rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Nacionalinio parko teritorijoje organizuojamų renginių, vertina jų poveikį gamtinei aplinkai bei teikia išvadas;
5.12. Rengia ir teikia skyriaus veiklos planus, programas ir ataskaitas, dalyvauja rengiant Direkcijos veiklos planus ir ataskaitas;
5.13. Dalyvauja planuojant ir vykdant Nacionalinio parko teritorijos kontrolę vykdo saugomų teritorijų pareigūno funkcijas;
5.14. Užtikrina Skyriaus darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą su Direkcijos padaliniais, savo kompetencijos ribose konsultuoja, teikia metodinę pagalbą;
5.15. Palaiko ryšius su mokslo ir mokymo įstaigomis, saugomų teritorijų direkcijomis, kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja visapusiškus ryšius su vietos bendruomene, Lietuvos bei tarptautine visuomene;
5.16. Organizuoja su Skyriaus funkcijomis susijusių savanorių ir studentų praktikos veiklas;
5.17. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, nustatyta tvarka atstovauja direkciją;
5.18. Pagal kompetenciją rengia direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų, raštų projektus, Skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia su Skyriaus funkcijų vykdymu susijusių sutarčių projektus, nustatyta tvarka juos derina, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę, tvarko bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą;
5.19. Teikia pasiūlymus Direkcijos vadovybei Skyriaus darbo organizavimo, darbuotojų darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ir kitais klausimais;
5.20. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo raštiškus bei žodinius pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Direkcijos tikslai;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (127) »