Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Biržų rajono agentūros Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Biržų rajono agentūros vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
- Lygis – A.
- Kategorija – 10

- Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Biržų rajono agentūros vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Biržų rajone.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias pareigas:
- Vykdo žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, oro, kraštovaizdžio bei kitų gamtos išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę Biržų rajone jam priskirtuose objektuose, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
- Nustatyta tvarka teikia regiono aplinkos apsaugos departamentui pasiūlymus dėl ūkinės veiklos objektų statybos, plėtimo, rekonstravimo bei techninio pertvarkymo Biržų rajone, projektų derinimo, gamtos išteklių leidimų išdavimo klausimais, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
- Nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas piliečiams, pareigūnams už aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimus, rengia dokumentus dėl pretenzijų ir ieškinių aplinkai padarytos žalos atlyginimo ir kitų įstatymais numatytų sankcijų taikymo, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
- Teikia privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, surašo patikrinimo aktus aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo klausimais, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
- Teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, užrikrindamas geresnį taikymą.
- Pagal galiojančius nuostatus dalyvauja rengiant tikslines aplinkos apsaugos ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo programas Biržų rajone, pagal kompetenciją kontroliuoja jų įgyvendinimą, užtikrindamas jų teisingumą.
- Vykdo mokesčių, už sunaudotus gamtos išteklius ir aplinkos taršą, kontrolę. Tikrina mokesčių už aplinkos taršą ir gamtos išteklius deklaracijas, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
- Vykdo pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sistemos kontrolę, užtikrindamas jos įgyvendinimo kontrolę.
- Dalyvauja ekologinio švietimo veikloje, užtikrindamas informacijos teisingumą.
- Vykdo kitus teisėtus departamento vadovų ir Biržų rajono agentūros vedėjo nurodymus, taip pat kitais teisės aktais numatytas funkcijas, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities gamtos mokslų krypties, biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, technologijos mokslų studijų srities technologijos krypties, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę;
- Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
- 4 Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- Būti susipažinusiam su inspekcijos kontroliuojama teritorija.
- Turėti teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »