Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. PAD-49

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTOS APSKAITOS SKYRIAUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ APSKAITOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga priskirtų Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų: sporto, kultūros, švietimo pagalbos, neformaliojo ugdymo, socialinių, sveikatos įstaigų ir biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ (toliau – priskirtos biudžetinės įstaigos) buhalterinei apskaitai tvarkyti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – buhalterinės apskaitos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei savivaldybės institucijų teisės aktus, susijusius su poskyrio funkcijų vykdymu;
4.3. gebėti konsultuoti poskyrio darbuotojus biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, duomenų teikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą klausimais;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisinės bazės informacine sistema.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo priskirtų biudžetinių įstaigų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
5.2. priima priskirtų biudžetinių įstaigų pateiktus apskaitos dokumentus, įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje, juose užfiksuotus duomenis registruoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį ir teikia poskyrio vedėjui;
5.3. rengia ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, atsargų, ūkinio inventoriaus, gautinų ir mokėtinų sumų sąrašus, informaciją apie gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo rezultatus ir kitą reikalingą inventorizacijai atlikti informaciją;
5.4. sutikrina priskirtų biudžetinių įstaigų pateiktus inventorizavimo aprašus su apskaitos duomenimis ir remdamasis vadovų sprendimu, registruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;
5.5. atlieka gautinų ir mokėtinų sumų suderinimą, rengia skolų senaties žiniaraščius ir teikia biudžetinei įstaigai;
5.6. apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas bei ilgalaikio turto nuomą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir terminais perveda į savivaldybės biudžetą, tvarko atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras pagal ilgalaikes sutartis;
5.7. ruošia mokėjimo paraiškas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės iždui;
5.8. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų bankų mokėjimo nurodymus elektroninėje banko sistemoje ir teikia skyriaus vedėjui pasirašyti;
5.9. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais, teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, ir teikia jas skyriaus vedėjui ir priskirtų biudžetinių įstaigų vadovams pasirašyti;
5.10. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje teikia priskirtų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis, eliminavimo informaciją ir atlieka viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio derinimo operacijas;
5.11. tvarko priskirtų biudžetinių įstaigų vykdomų projektų buhalterinę apskaitą, rengia su projekto įgyvendinimu susijusias finansines ataskaitas bei teikia įstaigoms ir finansavimo sumas pervedančioms institucijoms;
5.12. konsultuoja ir apmoko poskyrio darbuotojus biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, duomenų teikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą klausimais;
5.13. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą su buhalterine apskaita susijusią informaciją priskirtoms biudžetinėms įstaigoms pagal nustatytą tvarką;
5.14. pagal savo kompetenciją atlieka priskirtų biudžetinių įstaigų biudžeto ir kitų lėšų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių finansų kontrolę;
5.15. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų apskaitos informaciją, kuri ruošiama naudojantis apskaitos registrais, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų valdytojams ir pagal priskirtų biudžetinių įstaigų kreipimąsi ‒ kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5.16. tvarko saugotinus (laikino saugojimo) priskirtų biudžetinių įstaigų apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas ir teisės aktų numatytais terminais perduoda saugoti priskirtoms biudžetinėms įstaigoms;
5.17. laikinai vykdo kito poskyrio specialisto funkcijas jo atostogų metu, poskyrio vedėjo arba skyriaus vedėjo pavedimu.
6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.74
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €