Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Biudžeto politikos stebėsenos departamento vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Biudžeto politikos stebėsenos departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13.

- Biudžeto politikos stebėsenos departamento (toliau – departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra vykdyti fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi stebėseną ir rengti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nurodytas išvadas.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės išvadas, nustatytas Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme, užtikrindamas laiku atliekamą ir kokybišką jų parengimą;
- renka, kaupia ir sistemina makroekonominius ir fiskalinius duomenis;
- dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės metines veiklos ataskaitas, departamento veiklos ataskaitas ir pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą joms parengti;
- dirba su Lietuvos potencialaus bendrojo vidaus produkto vertinimo ekonometriniu modeliu, teikia pasiūlymus modelio vystymui;
- nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje, tvarko departamento bylas, siekiant operatyviai turėti visą informaciją apie pateiktas išvadas;
- dalyvauja organizuojant diskusijas, seminarus, konferencijas ir kitus renginius viešųjų finansų klausimais, rengia jų medžiagą;
- siekdamas užtikrinti informacijos viešinimą, dalyvauja rengiant spaudos pranešimus ir vizualizuojant informaciją;
- dalyvauja nagrinėjant ir teikiant išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su departamento funkcijomis ir (ar) pavestomis užduotimis;
- valstybės kontrolieriaus pavedimu atstovauja departamentui jo kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti vienerių metų patirtį biudžetų formavimo ir (ar) stebėsenos srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimą, taip pat su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ekonominės valdysenos klausimus, su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valdžios sektoriaus biudžeto rengimą, tvirtinimą, vykdymą, vertinimą ir kontrolę bei teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
- gebėti rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei taikyti taikomąsias programas duomenims analizuoti;
- gebėti taikyti ekonometrinius metodus ekonominei analizei;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle, taikomosiomis programomis duomenims analizuoti ir taikomosiomis programomis duomenims vizualizuoti);
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »