Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Biudžeto skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Neringa - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kokybiškai ir laiku vykdyti jam pavestas funkcijas valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo klausimais; užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo; rengti metines valstybės turto, savivaldybės valdomo patikėjimo teise ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, turto ataskaitų rengimo srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį vadybos, verslo arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų ar turto valdymo srityje;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės nuomą, akcines bendroves, valstybės ir savivaldybės įmones, viešąsias įstaigas, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, valstybės tarnybą, savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, įforminimą ir archyvavimą;
4.4. būti susipažinusiam su Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Neringos savivaldybės administracijos nuostatais, Biudžeto skyriaus veiklos nuostatais;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis Microsoft Office programa, dirbti su informacine sistema „MASIS“;
4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus raštų projektus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais;
5.2. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo klausimais;
5.3. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus, privatizavimo, nuomos, panaudos sutarčių projektus bei kitus dokumentus dėl turto perėmimo ir perdavimo;
5.4. rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perėmimo ar perdavimo dokumentus;
5.5. renka ir kaupia duomenis apie Neringos savivaldybės perduotą turtą panaudai ar išnuomotą turtą, iš nuomos gaunamas pajamas, nuomos terminus ir analizuoja sutarčių sąlygas, siūlo jų pakeitimus, keičiantis ekonominėms sąlygoms;
5.6. ruošia valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių bei jų pakeitimo projektus;
5.7. ruošia asmenų, kurie naudojasi valstybine žeme nesudarę valstybinės žemės nuomos sutarties (naudotojų), apmokestinimo tvarką. Nustatyta tvarka renka, sistemina, kaupia ir atnaujina duomenis apie naudojamus valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus;
5.8. nustato nekadastrinių sklypų dalis žemės naudotojams pagal VĮ Registro centro duomenis ir skaičiuoja žemės nuomos mokestį šiems sklypams;
5.9. inicijuoja sutarčių sudarymą bei pakeitimus dėl duomenų, reikalingų valstybinės žemės nuomos mokesčiui administruoti, teikimo su Nacionaline žemės tarnyba, Valstybės įmone Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir kitomis institucijomis.
5.10. dirba su įvairių institucijų duomenų bazėmis bei paieškos sistemomis, reikalingomis valstybinės žemės nuomos mokesčiui administruoti;
5.11. kaupia ir atnaujina duomenis, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui administruoti, įveda duomenis į informacinę sistemą „MASIS“;
5.12. apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį;
5.13. suformuoja, tikslina, atspausdina ir išsiunčia mokesčio mokėtojams pranešimus apie valstybinės žemės nuomos mokestį;
5.14. priima, tikrina ir registruoja mokesčio mokėtojų (juridinių asmenų) mokesčio deklaracijas, kitus mokesčio apskaičiavimą patvirtinančius dokumentus;
5.15. formuoja mokestines prievoles, veda mokesčio įplaukų apskaitą, gauna ir tvarko banko teikiamus surenkamosios sąskaitos išrašus, sutikrina įmokas, tvarko mokestinių prievolių apskaitą;
5.16. suformuoja ir atspausdina bendrosios mokesčio nepriemokos ataskaitas, mokėtojų dienos balansų ataskaitas;
5.17. siunčia mokesčio mokėtojui raginimą apie laiku nesumokėtą žemės nuomos mokestį ir priskaičiuotus delspinigius bei grąžina mokesčio mokėtojams permokas, neteisėtai išieškotų mokesčių, delspinigių sumas, siunčia skolos suderinimo aktus;
5.18. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui dokumentus dėl skolų už valstybinės žemės nuomą (naudojimą) išieškojimo;
5.19. teikia duomenis apie skolininkus Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos;
5.20. organizuoja atstovavimą ir atstovauja kaip kreditorius bankrutuojančiose įmonėse;
5.21. renka ir analizuoja informaciją apie mokestines nepriemokas, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir pasibaigusiomis bei jų nurašymo iš mokesčio apskaitos;
5.22. išduoda pažymas apie asmenų sumokėtus valstybinės žemės nuomos mokesčius;
5.23. sudaro Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo turto registrą, reikalingą savivaldybės ir valstybės turto metinėms ataskaitoms paruošti;
5.24. rengia suvestines metines valstybės turto, savivaldybės valdomo patikėjimo teise ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitas ir aiškinamuosius raštus, kuriuos nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.25. teikia pareigybės dokumentacijos planą bendram administracijos dokumentacijos plano parengimui, rengia ir derina pareigybės dokumentų apyrašus, sukomplektuoja pagal patvirtintą bendrą dokumentacijos planą bylas ir pasibaigus kalendoriniams metams suarchyvuotas pareigybės bylas perduoda saugoti į savivaldybės archyvą;
5.26. priima bei konsultuoja asmenis pareigybės kompetencijos klausimais, nagrinėja ir atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus;
5.27. teikia informaciją savivaldybės interneto svetainei;
5.28. teikia savo veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui;
5.29. vykdo kitus skyriaus vedėjo žodinius arba rašytinius pavedimus pagal pareigybės kompetenciją.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €