Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Buhalterinės apskaitos skyrius Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau — vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis — B. 3. Pareigybės kategorija — 8

- Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti rajono Savivaldybės administracijos lėšų, gaunamų iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti ataskaitų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu,viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis tvarkomis ir taisyklėmis pagal pavestą darbo sritį tvarko Savivaldybės administracijos projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, buhalterinę apskaitą – veda apskaitos registrus ir ruošia nustatytas finansines ataskaitas.
- Tvarko visų finansavimo šaltinių finansavimo sumų apskaitą.
- Registruoja finansavimo pajamas.
- Teikia informaciją apie finansavimo sumas finansinėms ataskaitoms parengti.
- Sudaro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas pagal programas, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius.
- Dirba kompiuterine buhalterinės apskaitos programa.
- Vykdo einamąją finansų kontrolę pagal gaunamus apskaitos dokumentus ir reikalauja iš atsakingų Administracijos darbuotojų visų būtinų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir einamajai finansų kontrolei vykdyti.
- Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose, pasitarimuose, jei sprendžiami buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimai.
- Konsultuoja skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės Administracijos skyrių vadovus, kitus atskaitingus asmenis, seniūnijų, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos darbuotojus.
- Kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ar keičia.
- Užtikrina informacijos ir duomenų, kuriais disponuoja, saugojimą ir konfidencialumą.
- Pagal skyriaus kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia biudžetinėms įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus.
- Teikia savo veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui.
- Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą buhalterio profesinę kvalifikaciją.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą.
- Turėti darbo patirtį viešojo sektoriaus subjekto projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje.
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
- Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.
- Mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »