Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Centralicuoto vidaus audito skyriaus Skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kėdainiai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. AD-1- 180CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, ją kontroliuoti, prižiūrėti vidaus audito atlikimą, vertinti jo kokybę, atlikti vidaus auditą vadovaujantis Vidaus audito metodika, vidaus auditą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje - vidaus audito veiklos srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę 2 metų darbo patirtį audito ar vidaus audito srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, vidaus auditą;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą ir tinkamą darbo organizavimą:

5.1.1. atsako už CVAS veiklą ir savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus skyriaus nuostatus;

5.1.2. atsižvelgiant į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos specifiką, parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti CVAS metodiką. Metodika turi būti parengta vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika;

5.1.3. planuoja skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su savivaldybės administracijos direktoriumi. Planuodamas CVAS veiklą, skyriaus vedėjas gali atsižvelgti į savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų pasiūlymus;

5.1.4. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

5.1.5. pataria savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;

5.1.6. siekiant išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja CVAS veiklą bei keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos audito ir vidaus audito vykdytojais;

5.1.7. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

5.1.8. parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti skyriaus specialistų pareigybių aprašymus;

5.1.9. sudaro sąlygas CVAS specialistams tobulinti profesinius įgūdžius;

5.1.10. iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai, savivaldybės administracijos direktoriui metinę CVAS veiklos ataskaitą;

5.1.11. teikia konsultuojamam asmeniui konsultaciją dėl viešojo juridinio asmens valdymo, jo rizikos valdymo ir vidaus kontrolės procesų gerinimo, gavus jo rašytinį paklausimą;

5.2. siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus veiklos planų ir vidaus audito procedūrų vykdymą:

5.2.1. patvirtina skyriaus specialistų, prieš kiekvieno vidaus audito atlikimą, parengtą vidaus audito programą, suderina vidaus auditui atlikti parengtus klausimynus ir testus;

5.2.2. atlieka skyriaus specialistų darbo priežiūrą, darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitų projektų peržiūrą;

5.3. siekdamas užtikrinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą:

5.3.1. pagal suderintą su savivaldybės administracijos direktoriumi skyriaus veiklos planą atlieka vidaus auditą;

5.3.2. vidaus audito metu tikrina ir vertina:

vidaus kontrolės funkcionavimą (nustatytų taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, organizacinės struktūros optimizavimą, funkcijų paskirstymo racionalumą ir kitą);

veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą;

finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą;

turto apskaitą ir apsaugą;

lėšų (valstybės ir savivaldybės biudžeto, kitų institucijų ar fondų) administravimą ir panaudojimą;

informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą;

analizuoja savivaldybės administracijos veiklos trūkumus, dėl kurių savivaldybės administracijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo administracijos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

5.4. Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis (kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus).

5.5. Atlikdamas vidaus auditą turi teisę gauti visus apskaitos dokumentus, naudojamų kompiuterinių programų dokumentų, šių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijas, kitų reikalingų vidaus auditui atlikti dokumentų kopijas ir kitą sukauptą informaciją.

5.6. Jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, vidaus audito dokumentus perduoda teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.

5.7. Nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus.

5.8. Atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

5.9. Skyriaus vedėjas atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 11.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €