Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Civilinės saugos planavimo ir koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Civilinės saugos valdybos Civilinės saugos planavimo ir koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti strategines civilinės saugos veiklos tobulinimo kryptis, teikti siūlymus dėl civilinės saugos prioritetų ir uždavinių rengiant ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programas, užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų ir Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio nuostatų pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) kompetenciją įgyvendinimą didelių pramoninių avarijų prevencijos srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl strateginių civilinės saugos veiklos tobulinimo krypčių, civilinės saugos prioritetų ir uždavinių rengiant ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programas;
- pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl Departamento strateginio veiklos plano priemonių ir kontroliuoja patvirtintų priemonių įgyvendinimą;
- koordinuoja ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą atstovaujant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo klausimais Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse ir Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio Šalių Konferencijos ir jos darbo grupių pasitarimuose, įgyvendinant Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų dokumentus pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo srityje;
- atstovauja ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo klausimais Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse ir Jungtinių Tautų Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio Šalių Konferencijos ir jos darbo grupių pasitarimuose;
- pagal kompetenciją rengia ir derina civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų;
- apibendrina informaciją, būtiną civilinės saugos sistemai efektyviai funkcionuoti, rengia apibendrintas veiklos ataskaitas, civilinės saugos sistemos būklės apžvalgas;
- apibendrina pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo srities informaciją, rengia apibendrintas Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų teisės aktų pramoninių avarijų prevencijos srityje įgyvendinimo ataskaitas; pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Departamento vadovybei ir kitiems padaliniams pagal kompetenciją;
- pagal Departamento direktoriaus patvirtintus einamųjų metų planinių patikrinimų grafikus atlieka planinius kompleksinius (planinius) civilinės saugos būklės patikrinimus ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose bei pavojingųjų objektų patikrinimus;
- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka neplaninius pavojingųjų objektų patikrinimus, esant būtinybei, dalyvauja tiriant įvykusių avarijų pavojinguosiuose objektuose aplinkybes bei priežastis;
- teikia metodinę pagalbą ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms civilinės saugos veiklos organizavimo klausimais;
- nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 254 ir 526 straipsniuose numatytus pažeidimus arba surašo dėl šių administracinių nusižengimų protokolus nenagrinėjant administracinių nusižengimų bylų ir neskiriant administracinių nuobaudų;
- dalyvauja civilinės saugos pratybose;
- teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, nuobaudų skyrimo teisės aktų nustatyta tvarka ir kvalifikacijos kėlimo;
- teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
- dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose civilinės saugos veiklos bei pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo srities tobulinimo bei koordinavimo klausimais;
- vykdo kitus Skyriaus viršininko pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, chemijos ir procesų inžinerijos krypties išsilavinimą;
- būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, pramoninių avarijų prevenciją, likvidavimą ir tyrimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių teisinį reguliavimą;
- gebėti analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius civilinę saugą, pramoninių avarijų prevenciją, likvidavimą ir tyrimą, valdyti informaciją, teikti išvadas bei siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ir jų rengiamų projektų;
- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų teisės aktais, reglamentuojančiais didelių pramoninių avarijų prevenciją, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- gebėti gerai dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
- atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;
- gebėti dirbti komandoje, analitiškai mąstyti, laiku atlikti užduotis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »