Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Civilinių bylų skyriaus Teisėjo padėjėjas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija – 12

- Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigybė yra reikalinga teikti teisėjui pagalbą pasirengti civilinių bylų nagrinėjimui, atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų, teismų praktikos, kitų dokumentų, reikalingų paruošti bylą nagrinėti teismo posėdyje, analizę, analizuoti nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką bei ją sisteminti, ruošti teismo procesinių ir kitų dokumentų projektus, vykdyti teismo pirmininko bei teismo skyriaus pirmininko pavedimus, susijusius su teismo veikla.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Teisėjo pavedimu vykdo teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai nagrinėjamų civilinių bylų parengimą nagrinėti teismo posėdžiuose, atlieka kitas teismo pirmininko teisės aktais patvirtintomis taisyklėmis teisėjo padėjėjui priskirtas funkcijas, susijusias su bylų parengimu nagrinėti, nagrinėjimu teismo posėdžiuose;
- Analizuoja teismo posėdžiui rengiamų civilinių bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias problemas, teisėjui pavedus, teikia motyvuotas išvadas dėl jų sprendimo;
- Susistemina ir pateikia teisėjui rengiantis bylos nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją, reikalingą bylai nagrinėti;
- Vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;
- Rengia teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai priimamų teismo procesinių dokumentų projektus;
- Vykdo teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su darbu teismų informacinėje sistemoje (LITEKO);
- Informuoja teismo pirmininką, skyriaus pirmininką, teisėjus apie nevienodos teismų praktikos atvejus;
- Teismo pirmininko, skyriaus pirmininko ar teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gaunamus asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, rengia atsakymų į juos projektus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų;
- Vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį teisinį universitetinį socialinių mokslų srities, teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą: vientisųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui) arba pirmos ir antros pakopų nuosekliųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);
- Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, būti susipažinusiam su tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, nacionalinių ir tarptautinių teismų jurisprudencija;
- Gebėti rengti teismo procesinių dokumentų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- Išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti pareigingam, iniciatyviam, atidžiam, kūrybingam, gebėti bendrauti.
CVB klientas

Šiaulių apygardos teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »