Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Darbo teisės skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Darbo teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14.
 • Darbo teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti darbo užmokesčio analizę Lietuvos ūkyje bei rengti teisės aktų projektus darbo apmokėjimo srityje (minimaliojo darbo užmokesčio, valstybės politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), bazinio dydžio, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo, vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo), atlygio už veiklą įvairių komisijų darbe reglamentavimo klausimais, derinant juos su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) teisės aktais.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia teisės aktų projektus bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių, darbuotojų parengtų teisės aktų projektų darbo apmokėjimo pagal veiklos sritį klausimais, jų atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų, TDO ir ES teisės reikalavimams;
 • analizuoja minimaliojo darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio dydžius, jų kitimo tendencijas Lietuvos ūkyje bei kitose ES šalyse, biudžetinių įstaigų darbuotojų, viešųjų įstaigų vadovų, valstybės įmonių vadovų darbo apmokėjimo sąlygas bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas, rengia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
 • rengia ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, dėl atlygio už darbą įvairių komisijų veikloje ir rengia teisės aktų projektus šiais ir kitais darbo apmokėjimo klausimais;
 • atlieka teisės aktų, susijusių su darbo apmokėjimu pagal veiklos sritį, projektų vertinimą, teikia skyriaus vedėjui išvadas bei pasiūlymus;
 • analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
 • konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų;
 • rengia darbo apmokėjimo srities teisės aktus, siekiant, kad jie atitiktų tarptautinių teisės aktų: ES reglamentų, direktyvų, TDO konvencijų bei rekomendacijų reikalavimus;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių sudarymo ir atitinkamą informaciją apie jų vykdymą, rengia ataskaitas darbo apmokėjimo bei darbo garantijų klausimais suinteresuotoms tarptautinėms organizacijoms;
 • nagrinėja skyriui nukreiptus juridinių bei fizinių asmenų, jų asociacijų paklausimus bei prašymus, rengia į juos atsakymus bei teikia nuomonę dėl darbo apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo;
 • pagal veiklos sritį teikia teisinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, darbuotojams dėl darbo apmokėjimo ir darbo garantijų teisės aktų taikymo;
 • dalyvauja valstybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, atstovauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, komisijose bei tarptautinėse organizacijose;
 • rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip vienerius metus darbo patirties darbo apmokėjimo arba statistinės analizės srityje;
 • mokėti rinkti, analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėti analizuoti veiksnius, turinčius įtakos darbo užmokesčio kitimo tendencijoms bei teikti išvadas dėl darbo užmokesčio dydžių bei jo kitimo tendencijų;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimo, darbo garantijų klausimus bei valstybės tarnybos sritį;
 • išmanyti darbo apmokėjimą ir darbo garantijas reguliuojančias ES direktyvas bei reglamentus, Europos socialinę chartiją (pataisytą), TDO konvencijas bei rekomendacijas;
 • būti susipažinusiam su ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;
 • būti susipažinusiam su darbo apmokėjimą reguliuojančių ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę reikalavimais;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: