Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Darbo užmokesčio apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Darbo užmokesčio apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų (toliau – biudžetinių įstaigų) darbuotojų darbo užmokesčio buhalterinei apskaitai tvarkyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- pagal tarifiniuose sąrašuose pateiktus pedagogų darbo stažo, išsilavinimo, darbo krūvio ir kitus teisės aktuose nustatytus duomenis atlieka darbo užmokesčio ir kitus skaičiavimus;
- apskaičiuoja priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį, nedarbingumo pašalpas, pagal įstatymus priklausančius išskaitymus iš darbo užmokesčio;
- apskaičiuoja ir perveda priskirtų biudžetinių įstaigų autoriams autorinius atlyginimus pagal autorinėse sutartyse nurodytas sąlygas ir mokėjimo tvarką;
- ruošia paraiškas darbo užmokesčio lėšoms gauti pagal lėšų šaltinius, programas, valstybines funkcijas ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės asignavimų valdytojams bei kitoms finansuojančioms institucijoms;
- rengia mokėjimo pavedimus elektroninėje bankininkystės sistemoje;
- tvarko priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio buhalterinę apskaitą pagal lėšų šaltinius, programas ir valstybines funkcijas, sudaro apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį ir teikia poskyrio vedėjui;
- tvarko priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui gautų finansavimo sumų apskaitą, sudaro sąskaitų žiniaraščius ir kitas ataskaitas, kurios reikalingos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti;
- sudaro ir nustatytais terminais teikia statistines ir kitas ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčio apskaičiavimu, mokesčių priskaitymais ir mokėjimais;
- tvarko biudžetinių įstaigų darbuotojų asmens sąskaitas, priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų prašymu ruošia darbo užmokesčio pažymas;
- paruošia ir pateikia priskirtoms biudžetinėms įstaigoms darbuotojų atsiskaitymo lapelius;
- teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą su biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio buhalterine apskaita susijusią informaciją įstaigų vadovams pagal nustatytą tvarką;
- konsultuoja biudžetinių įstaigų vadovus ir darbuotojus, poskyrio darbuotojus darbo užmokesčio, darbo santykių, socialinio draudimo, mokesčių mokėjimo, biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, buhalterinės apskaitos klausimais;
- pagal savo kompetenciją atlieka biudžetinių įstaigų biudžeto ir kitų lėšų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę;
- teikia asmenims, atsakingiems už biudžeto lėšų planavimą, reikalingus duomenis lėšų poreikiui priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondui apskaičiuoti;
- koordinuoja duomenų pateikimą apie lėšų poreikį biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondo apskaičiavimui;
- renka ir tvarko priskirtų biudžetinių įstaigų duomenis, reikalingus rengiant įstaigų strateginės veiklos planus;
- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
- pagal poskyrio kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
- pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
- užtikrina ūkinių operacijų teisėtumą, darbo užmokesčio lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą;
- darbo užmokesčiui skaičiuoti iš biudžetinių įstaigų atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
- laikinai vykdo kito poskyrio specialisto funkcijas jo atostogų metu poskyrio vedėjo arba skyriaus vedėjo pavedimu.
- Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą bei buhalterinio darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžeto išlaidų vykdymą, asignavimų naudojimą, darbo santykių reguliavimą, socialinį draudimą, mokesčių mokėjimą, dokumentų valdymą bei archyvavimą;
- gebėti bendrauti su savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovais ir darbuotojais, gebėti konsultuoti pavaldžių įstaigų vadovus ir darbuotojus darbo santykių, socialinio draudimo ir mokesčių mokėjimo klausimais;
- mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti savarankiškai naudotis internetu, teisinės bazės informacine sistema, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »