Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

Direktoriaus pavaduotojas (kuruojantis ir kontroliuojantis Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Saugumo valdymo skyrių veiklą) (pareiginės algos koeficientas nuo 11,2 iki 16,0) (statutiniai valstybės tarnautojai)

Kaišiadorys - Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Pravieniškių pataisos namų-

atvirosios kolonijos

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 21d.

įsakymu Nr. V-392

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – įstaiga) direktoriaus pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 4 .
II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti įstaigos apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą, tinkamą Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Saugumo valdymo skyrių veiklą, nuteistų asmenų bausmės atlikimo teisėtumo terminus ir kontrolę.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų krypties, teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypties socialinio darbo, teisės arba vadybos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos padaliniui;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, viešuosius pirkimus, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
4.7. atitikti trečiojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;
4.8. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.
5. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
6.1. koordinuoja ir kontroliuoja Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Saugumo valdymo skyrių veiklą, siekdamas užtikrinti šių padalinių veiklos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
6.2. organizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų rengimą pagal priskirtas veiklos sritis bei kuruojamuose struktūriniuose padaliniuose, jų derinimą, užtikrindamas tinkamą įstaigai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
6.3. organizuoja įstaigos apsaugą ir kontroliuoja apsaugos vykdymą, užtikrinant teisės aktuose numatytą įstaigos veiklą;
6.4. organizuoja ir kontroliuoja įstaigoje laikomų asmenų priežiūrą, siekiant efektyviai palaikyti tvarką įstaigos viduje;
6.5. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos metinį veiklos planą, koordinuoja pavaldžių struktūrinių padalinių veiklos planavimą ir analizę, užtikrinant planuose numatytų priemonių vykdymą, tvirtina pavaldžių struktūrinių padalinių planus;
6.6. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais taip pat fiziniais ar juridiniais asmenimis, užtikrindamas tinkamą Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Saugumo valdymo skyrių uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
6.7. organizuoja, kad kuruojamų struktūrinių padalinių veikla būtų pagrįsta Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintais bausmių vykdymo principais, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą nuostatų įgyvendinimu, kontroliuoja, kaip kuruojamuose struktūriniuose padaliniuose laikomasi įstatymų, kitų norminių teisės aktų nuostatų vykdymo;
6.8. analizuoja ir apibendrina nuteistųjų apsaugos ir priežiūros veiklos rezultatus kuruojamuose sektoriuose, kontroliuoja, kad kuruojami struktūriniai padaliniai teisės aktų nustatyta tvarka teiktų informaciją bei ataskaitas;
6.9. koordinuoja nuteistų asmenų priėmimo, laikymo perkėlimo ir paleidimo teisėtumą ir terminų kontrolę;
6.10. koordinuoja, kontroliuoja bei analizuoja apsaugos, signalizacijos ir ryšio techninių ir inžinerinių priemonių panaudojimą bei būklę, organizuoja naujų šio tipo inžinerinių ir techninių priemonių diegimą kuruojamuose sektoriuose, užtikrindamas įstaigos apsaugą ir nuteistųjų priežiūrą;
6.11. teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja nuteistųjų drausmės pažeidimų prevenciją Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose, organizuoja priemones pažeidimams užkardyti; analizuoja nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimo į sektoriaus teritoriją statistiką, sąlygas ir priežastis, siekdamas numatyti priemones, galinčias padėti užkardyti neleidžiamų turėti nuteistiesiems daiktų į šią teritoriją patekimą;
6.12. organizuoja ir kontroliuoja Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų laikymąsi kuruojamuose struktūriniuose padaliniuose, siekdamas apsaugoti nuteistųjų asmens duomenis;
6.13. sudaro, prireikus koreguoja įstaigos darbuotojų veiksmų, esant ypatingoms aplinkybėms Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose planus;
6.14. tvirtina bendrųjų kratų ir apžiūrų atlikimo planus kuruojamuose sektoriuose;
6.15. kiekvieną mėnesį organizuoja nuteistųjų klausimų-atsakymų valandėles, priima nuteistuosius ir kitus asmenis asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nuteistųjų, kitų asmenų bei darbuotojų pareiškimų (prašymų), skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, užtikrindamas asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą ir informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
6.16. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje, pirmininkauja sudarytoms drausmės, nuteistųjų skirstymo į būrius ir kitoms komisijoms;
6.17. organizuoja apsaugos ir priežiūros postų žiniaraščių kitai parai projektų rengimą, užtikrinant apsaugos ir priežiūros pareigūnų (jaunesniųjų specialistų) paskirstymą į konkrečius postus, arba šią funkciją paveda alikti Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Saugumo valdymo skyrių viršininkams;
6.18. tikrina pareigūnų tarnybą postuose ne rečiau kaip du kartus per savaitę, siekdamas užtikrinti tinkamą apsaugos ir priežiūros tarnybos organizavimą;
6.19. koordinuoja ir kontroliuoja ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, išdavimą ir priėmimą, siekdamas užtikrinti jų apskaitą ir panaudojimą;
6.20. skiria konvojus;
6.21. koordinuoja transporto įleidimą ir išleidimą į (iš) Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių teritorijų (-as), siekdamas užkardyti nuteistųjų pabėgimą bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimą į pataisos namus;
6.22. dalyvauja apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiųjų pamainų instruktažuose;
6.23. esant ypatingam įvykiui, pagal iškvietimą atvyksta į pataisos namus;
6.24. nustatyta tvarka atlieka pataisos įstaigos vadovybės budinčiojo atstovo funkcijas;
6.25. rengia jam pavaldžių padalinių vadovų pareigybių aprašymų, kuruojamų struktūrinių padalinių nuostatų projektus, vizuoja visų jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, siekdamas užtikrinti pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos nuostatų įgyvendinimą;
6.26. siekiant išvengti galimų viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų, susipažįsta su jam pavaldžių padalinių vadovų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijomis;
6.27. vertina pavaldžių padalinių vadovų tarnybinę veiklą, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl jų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, perkėlimo į kitas pareigas ar atleidimo, kvalifikacijos tobulinimo;
6.28. pagal kompetenciją teikia nurodymus bei įpareigojimus pavaldiems struktūriniams padaliniams ar atskiriems jų darbuotojams ir užtikrina nurodymų ar įpareigojimų įvykdymo kontrolę, siekdamas tinkamo vadybos proceso organizavimo;
6.29. vykdo kitus su jam priskirtomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus, siekdamas įstaigai keliamų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
6.30. įstaigos direktoriaus kasmetinių atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais nebuvimo atvejais laikinai atlieka direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis pataisos pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 0.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2231 €
Vid. atlyginimas bruto
(59% didesnis už LT vidurkį)
62
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1646 €
25% uždirba 1646-2023 €
25% uždirba 2023-2699 €
25% uždirba nuo 2699 €