Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Direktorius (įstaigos vadovas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pagramančio regioninio parko direktorius yra įstaigos vadovas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 14

- Pagramančio regioninio parko direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti bei vykdyti Pagramančio regioninio parko (toliau – Regioninis parkas) ir Pagramančio regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) nuostatuose nustatytą veiklą, vadovauti Direkcijos darbui.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijos:
- vadovauja Direkcijai, organizuoja aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę – rekreacinę, švietėjišką – propagandinę ir kitą Direkcijos veiklą, siekdamas išsaugoti vertingiausius gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;
- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Direkcijos veiklą ir atsako už Direkcijos disponuojamų lėšų panaudojimą;
- rengia ir teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti metinę veiklos planą, Regioninio parko gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas bei organizuoja jų įgyvendinimą, vykdydamas Direkcijos nuostatuose numatytas funkcijas;
- nustatyta tvarka teikia Tarnybai metinę Direkcijos veiklos būklės ataskaitą, vykdydamas Direkcijai pavestas funkcijas;
- organizuoja regioninio parko tvarkymą pagal regioninio parko teritorijų planavimo dokumentus ir kitus planavimo dokumentus, įgyvendindamas teisės aktų reikalavimus;
- pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo Regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo kontrolę ir lankymo tvarkos reikalavimų laikymąsi;
- pagal kompetenciją organizuoja kraštotvarkinės ir statybinės veiklos, vykdomos regioniniame parke, kontrolę, užtikrindamas Direkcijai pavestų funkcijų vykdymą;
- užtikrina Direkcijos darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku, darbo drausmę ir tvarką, nustato darbuotojų veiklos sritis, siekdamas užtikrinti Direkcijos darbuotojų darbo kokybę;
- tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas tinkamą ir teisingą valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą;
- rengia kitas Direkcijos veiklos programas, sutartis ir koordinuoja jų įgyvendinimą, nagrinėja ir teikia išvadas dėl projektinės dokumentacijos derinimo, įgyvendindamas Direkcijai pavestus uždavinius;
- vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kontroliuoja Tarnybos direktoriaus pavedimų ir teisės aktų vykdymą, siekdamas Tarnybos ir Direkcijos tikslų įgyvendinimo;
- pasirašo visus Direkcijos dokumentus, taip pat pagal kompetenciją derina kitų institucijų ar asmenų parengtus dokumentus, organizuodamas Direkcijos veiklą;
- atstovauja Direkcijai teismuose, vykdydamas Direkcijai pavestas funkcijas;
- atlieka kitas aktų nustatytas funkcijas bei vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Direkcijos ir Tarnybos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros arba miškininkystės studijų krypties, fizinių mokslų studijų srities geologijos arba geografijos studijų krypties, socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, rekreacijos ir turizmo arba ekonomikos studijų krypties, technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos studijų krypties arba meno studijų srities architektūros studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikaciniai laipsniai);
- turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį aplinkosaugos srityje;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą;
- išmanyti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų struktūrą, jų tikslus ir uždavinius;
- mokėti valdyti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
- mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Direkcijos veiklą;
- mokėti rengti įstaigos organizacinius – tvarkomuosius dokumentus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu B1;
- mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »