Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Direktorius (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Darbo pobūdis

1. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 19.
 • Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinius žemės gelmių tyrimus, valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, reguliuoti žemės gelmių naudojimą, kaupti, saugoti ir valdyti valstybinę geologinę informaciją. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką žemės gelmių išteklių naudojimo ir apsaugos reguliavimo srityje;
 • vadovauja Tarnybos veiklai, užtikrina Tarnybos funkcijų vykdymą bei uždavinių įgyvendinimą žemės gelmių naudojimo valstybinio reguliavimo srityje;
 • nustatytąja tvarka pagal Tarnybos kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų projektus;
 • nustatytąja tvarka teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Tarnybos struktūrą, tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, darbo tvarkos taisykles;
 • nustatytąja tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – Tarnybos darbuotojus), skatina Tarnybos darbuotojus, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, vertina Tarnybos direktoriaus pavaduotojų ir padalinių vadovų tarnybinę veiklą, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas, organizuoja Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
 • kontroliuoja Tarnybos padalinių darbą, geologinių tyrimų kokybę, žemės gelmių išteklių naudojimo reikalavimų laikymąsi, vykdo valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą;
 • dalyvauja valstybinės geologinės informacijos sistemos formavime ir valdyme, užtikrina šios informacijos rinkimą, saugojimą, analizę ir pateikimą visuomenei, valstybės ir užsienio institucijoms;
 • nustatytąja tvarka dalyvauja darbo grupių ir komisijų, sudarytų žemės gelmių tyrimo, naudojimo ir kitiems šios veiklos sferos klausimams spręsti, darbe;
 • atstovauja Tarnybai jos kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose bei organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
 • valdo, naudoja ir disponuoja Tarnybos turtu, naudoja biudžeto lėšas Tarnybos veiklai ir sąmatoje numatytoms priemonėms finansuoti, užtikrindamas Tarnybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • atstovauja Tarnybai arba suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti Tarnybai teisme ir kitose institucijose, užtikrindamas Tarnybos veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtinamus teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas tinkamą Tarnybos veiklos organizavimą;
 • užtikrina valdomų ir (arba) tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą ir jų atitiktį Vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams;
 • teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Tarnybos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas;
 • 15 organizuoja pavojingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimus ir vertinimus aplinkos ir žmonių saugumui užtikrinti;
 • organizuoja geologinės aplinkos kokybės apsaugą, stebėjimą ir prognozavimą;
 • vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Tarnybos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklos sritis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir Tarnybos veiklą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta aplinkos ministro patvirtintuose pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašuose;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su kitomis įstaigomis ir visuomene.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (66) »