Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Girininkas (-ė) Norulių girininkijoje Veisiejų regioniniame padalinyje (Darbo užmokesčio dydis nuo 1350 EUR bruto)

Kaunas - Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Pareigybės aprašymas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

GIRININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Darbdavys) Girininko (toliau – Darbuotojas) kompetenciją ir kvalifikacinius reikalavimus, darbo funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę, ir yra privaloma tiek Darbuotojui, tiek Darbdaviui.
2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus regioninio padalinio vadovui ar jį pavaduojančiam asmeniui (toliau – Tiesioginis vadovas).
3. Darbuotojas vykdo Darbdavio įsakymus (sprendimus) ir Tiesioginio vadovo nurodymus. pavedimus ir užduotis.
4. Atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais atvejais, kai Darbuotojas dėl pateisinamos priežasties negali dirbti, Darbuotoją pavaduoja Tiesioginio vadovo paskirtas kitas darbuotojas. Tiesioginio vadovo paskyrimu Darbuotojas pavaduoja kitus darbuotojus jų atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais nebuvimo atvejais.
5. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Darbdavio Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės), kitais Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais, darbo sutartimi ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Darbuotojas į darbą priimamas ir iš darbo atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
7. Darbuotojas privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą, leidžiantį atlikti šiame pareigybės aprašyme nurodytas darbo funkcijas.
8. Į šias pareigas gali būti priimtas ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, atitinkantis šiame pareigybės aprašyme nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

II. Kvalifikaciniai reikalavimai

9. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
9.1. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
9.2. mokėti našiai, kruopščiai, dėmesingai ir atsakingai dirbti;
9.3. gebėti greitai orientuotis nestandartinėse situacijose;
9.4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo veiklą;
9.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
9.6. turėti gerus savarankiško darbo ir darbo komandoje įgūdžius;
9.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su šios pareigybės funkcijų įgyvendinimu.
10. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
10.1. turėti aukštąjį miškininkystės krypties išsilavinimą; arba turėti ne žemesnį kaip iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį arba aukštąjį koleginį (neuniversitetinį) miškininkystės krypties išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 10 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
10.2. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;
10.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III. Darbuotojo darbo funkcijos

11. Darbuotojas atlieka visas žemiau išvardintas darbo funkcijas:
11.1. vadovauja girininkijai, užtikrina, kad būtų įvykdyti jai keliami uždaviniai;
11.2. planuoja girininkijos veiklą, nustato darbų eiliškumą, skirsto užduotis kitiems girininkijos darbuotojams;
11.3. organizuoja miško sėklinės bazės priežiūros ir apsaugos darbus;
11.4. užtikrina miškų tvarkymo sertifikavimo standartų reikalavimų laikymąsi vykdant darbus girininkijoje;
11.5. organizuoja ir vykdo aplinkosauginių, rekreacinių objektų įrengimo, priežiūros, saugomų teritorijų tvarkymo darbus;
11.6. organizuoja ir vykdo miškų apsaugą nuo savavališkų kirtimų, miško teršimo, naikinimo, žalojimo, neteisėto žemės užgrobimo bei kitokios neteisėtos veiklos, kontroliuoja miško naudotojus ir lankytojus, kaip jie laikosi miško naudojimą ir lankymąsi reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
11.7. organizuoja ir vykdo miško infrastruktūros ir rekreacijos įrenginių apsaugą nuo neteisėto gadinimo ir naikinimo, vykdo jų apskaitą;
11.8. savo kompetencijos ribose organizuoja ir vykdo visas priemones neteisėtos veiklos sustabdymui ir pažeidimą padariusių asmenų nustatymui;
11.9. stebi girininkijos miškų sanitarinę būklę, informuoja Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie kenkėjų ir ligų židinius;
11.10. organizuoja ir vykdo profilaktines ir naikinamąsias sanitarinės ir priešgaisrinės miškų apsaugos priemones;
11.11. organizuoja, prižiūri miško priešgaisrinių priemonių įgyvendinimą;
11.12. organizuoja ir vykdo priemones kilusiems miško gaisrams lokalizuoti ir užgesinti. iki atvykstant aukštesniam pareigūnui organizuoja gesinimo darbus, budi gaisravietėje ir gaisrų stebėjimo vietose;
11.13. organizuoja ir vykdo biržių visų rūšių kirtimams atrėžimą, biržių atrėžimo dokumentų, reikalingų gauti leidimui kirsti mišką, parengimą;
11.14. nurodo miškų naudotojams bei medienos gamintojams kirstinus medžius ir sklypus (biržes) ar kitam miško naudojimui skirtus plotus, perduoda biržes miško kirtimams ir priima jas kirtimus užbaigus, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant biržių technologines korteles;
11.15. organizuoja girininkijoje atliekamus miško atkūrimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus ir vykdo miško kirtimų ir kitų miškų ūkinių darbų kokybės ir gamtosauginių reikalavimų, atliekant juos, laikymosi kontrolę;
11.16. priima rangovų ar įmonės darbuotojų atliktus darbus;
11.17. organizuoja ir vykdo nenukirsto valstybinio miško pardavimą ne aukciono būdu ir neparuoštų išgabenimui (ištraukimui) miško kirtimo liekanų pardavimą;
11.18. organizuoja ir vykdo miško atkūrimo ir miško įveisimo projektų parengimą, informacijos juose atnaujinimą;
11.19. organizuoja ir kontroliuoja iškirstų biržių atkūrimo ir įveisiamų plotų sodinimo eigą;
11.20. organizuoja ir vykdo miško želdinių ir (arba) žėlinių apskaitą ir vertinimą;
11.21. informuoja Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie miško jaunuolynų būklę, teikia pasiūlymus jaunuolynų ugdymo darbų planavimui ir organizavimui;
11.22. organizuoja ir vykdo miškotvarkos projekto gamtosauginių priemonių plane numatytas priemones;
11.23. praneša Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui apie naujai aptiktus stambiųjų miško paukščių lizdus;
11.24. dalyvauja apskaitant laukinę miškų gyvūniją ir apžiūrose vertinant žvėrių padarytą žalą;
11.25. dalyvauja regioninio padalinio miškotvarkos projekto rengimo darbuose, teikia savo pastabas ir siūlymus;
11.26. organizuoja ir vykdo pasikeitimų pažymėjimą miškotvarkos dokumentuose;
11.27. pagal kompetenciją dalyvauja valstybinės reikšmės miško žemių kadastrinių matavimų darbuose;
11.28. organizuoja ir vykdo materialinių sąnaudų ir atliktų darbų ataskaitų parengimą, teikia jas regioninio padalinio atsakingiems darbuotojams;
11.29. organizuoja ir vykdo girininkijoje naudojamų dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
11.30. vykdo darbuotojų instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kontroliuoja, kaip girininkijoje dirbantys darbuotojai laikosi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
11.31. organizuoja ir vykdo girininkijoje gautų asmenų skundų, prašymų, pareiškimų, pasiūlymų nagrinėjimą;
11.32. konsultuoja privačių miškų savininkus;
11.33. pagal kompetenciją dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo miškų klausimais veiklose;
11.34. rengia ir teikia ataskaitas ir/ar kitą informaciją, vadovaujantis tvarka, nustatyta Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais;
11.35. pildo Darbuotojui pavaldžių (paskirtų) darbuotojų laiko apskaitos žiniaraščius ir atsako už duomenų teisingumą;
11.36. teikia atsakingiems asmenims su Darbuotojui pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaita susijusią informaciją;
11.37. organizuoja ir vykdo savo bei Darbuotojui pavaldžių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir, esant poreikiui, paslaugų pirkimą;
11.38. vykdo kitas susijusias Darbdavio ar Tiesioginio vadovo nurodytas darbo funkcijas.

IV. Darbuotojo pareigos

12. Darbuotojas privalo:
12.1. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitų saugos instrukcijų, Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Darbdavio vietinių norminių teisės aktų bei šio pareigybės aprašymo reikalavimus ir jų laikytis;
12.2. vykdyti Darbdavio, Tiesioginio vadovo ir kitų asmenų, turinčių teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, nurodymus;
12.3. laikytis darbo grafiko bei Vidaus tvarkos taisyklėse ir/ar darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo;
12.4. darbo metu neužsiimti pašaline veikla, visą savo darbo laiką skirti darbo funkcijų vykdymui;
12.5. tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones;
12.6. Darbdaviui priklausančias darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus, jas tausoti ir naudoti išskirtinai darbo reikmėms, išskyrus atvejus, kai su Darbdaviu raštu buvo susitarta dėl darbo priemonių naudojimo kitais tikslais sąlygų ir tvarkos;
12.7. savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;
12.8. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie situacijas, kurios gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pats pašalinti negali arba neprivalo, taip pat kitas su Darbdavio veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą;
12.9. nedelsiant pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus, taip pat apie nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo;
12.10. darbe nevartoti alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat nesirodyti darbo vietoje darbo metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
12.11. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį, pastebėjus neblaivų ar apsvaigusį nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotoją;
12.12. reguliariai tikrintis sveikatą ir pateikti Darbdaviui medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą;
12.13. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Darbuotojo darbo rezultatų įvertinimui ir/ar darbo užmokesčio apskaičiavimui, ir/ar darbo laiko apskaitai;
12.14. vengti asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių ar galinčių pakenkti Darbdavio vardui bei prieštaraujančių jo veiklos tikslams;
12.15. Darbdavio nurodymu dalyvauti susirinkimuose, mokymuose, kursuose, seminaruose ir pan.;
12.16. siekti darnaus darbo santykių vystymosi, veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise, nepažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų.
12.17. žinoti regioninio padalinio, girininkijos valstybinių miškų ribas, ribinius ženklus ir miško plotus skiriančias linijas;
12.18. žinoti girininkijoje esančias saugomas teritorijas, jų ribas, saugomus objektus, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radavietes, kitus ekologiškai vertingus miško plotus.

V. Darbuotojo teisės

13. Darbuotojas turi šias teises:
13.1. prašyti Tiesioginio vadovo detaliau paaiškinti Darbuotojo darbo uždavinius;
13.2. gauti visą darbui reikalingą informaciją, saugaus darbo instrukcijas, Darbuotojui reikalingas darbo ir asmenines apsaugos priemones;
13.3. reikalauti, kad Darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio;
13.4. gauti informaciją apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius;
13.5. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojų ar aplinkinių saugai ir sveikatai;
13.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
13.7. kelti kvalifikaciją seminaruose, mokymosi kursuose ir kituose renginiuose;
13.8. teikti racionalius pasiūlymus darbo organizavimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais.

VI. Darbuotojo atsakomybė

14. Darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, atsako už:
14.1. darbo funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
14.2. darbo ir poilsio laiko pažeidimus;
14.3. Darbuotojo pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų laikymąsi;
14.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi ir pažeidimus;
14.5. darbo ir asmeninių apsaugos priemonių ir kito Darbdavio turto naudojimą tinkamai ir pagal paskirtį;
14.6. Darbdaviui padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
15. Už netinkamą pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą, Vidaus tvarkos taisykles, kitus Darbdavio vietinius norminius teisės aktus, sutartis ir susitarimus, sudarytus su Darbdaviu ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką, Darbuotojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (141) »