Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Daugiau apie įmonę »

Viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ vadovas

Vilkaviškis - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

mero 2020 m. liepos 28 d.

potvarkiu Nr. B-MP-48


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILKAVIŠKIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRAS“VADOVOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ


1. Viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ (toliau – Centras) vadovas (toliau – Vadovas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Vadovo pareigybė reikalinga Centro darbui organizuoti ir veiklos tikslams įgyvendinti.

3. Vadovas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM VADOVO PAREIGAS


4. Vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.2.1. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą viešojo administravimo, kultūros ar sporto srityje;

4.2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.


III SKYRIUS

VADOVO FUNKCIJOS


5. Vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja Centro darbui ir įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;

5.2. šaukia visuotinius dalininkų susirinkimus;

5.3. vadovauja Centro strateginio plano rengimui;

5.4. vadovauja Centro metinio veiklos plano rengimui, Centro tarybai pritarus jį tvirtina ir vadovauja jo vykdymui;

5.5. nustato Centro darbo tvarkos taisyklėse darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6. tvirtina Centro veiklos planus, programas, projektus, darbuotojų darbo grafikus teisės aktų nustatyta tvarka;

5.7. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.8. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;

5.9. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti kitiems Centro darbuotojams;

5.10. nustato Centro darbuotojų veiklos sritis, formuoja jiems metines veiklos užduotis;

5.11. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Centro darbuotojais, nustato darbuotojų atlyginimus, nustatyta tvarka skatina darbuotojus;

5.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

5.13. užtikrina skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi;

5.14. užtikrina darbuotojams palankias darbo sąlygas, remia jų iniciatyvas, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, kontroliuoja saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

5.15. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, įgyvendinimą;

5.16. užtikrina racionalų ir taupų Centro lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.17. rengia Centro metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinę veiklos ataskaitą ir teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;

5.18. skelbia viešai informaciją apie Centre vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes, mokamas paslaugas;

5.19. organizuoja Centro duomenų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.20. valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka;

5.21. stebi, analizuoja ir vertina Centro veiklos ir valdymo bei finansų išteklių būklę;

5.22. rūpinasi Centro intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

5.23. atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Centrui teisme, bendradarbiaujant su Savivaldybės, valstybės institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

5.24. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

5.25. telkia Centro bendruomenę valstybinei kūno kultūros ir sporto politikai, Centro tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

5.26. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

5.27. užmezga ir palaiko ryšius su šalies ir užsienio sporto institucijomis;

5.28. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą;

5.29. atidaro ir uždaro sąskaitas banke, pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus.

5.30. atlieka kitas funkcijas, kurios yra priskiriamos Vadovo kompetencijai.


IV SKYRIUS

VADOVO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ


6. Vadovas atsako už:

6.1. buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

6.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui;

6.3. duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

6.4. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) paskelbimą Centro interneto svetainėje, jeigu ją turi;

6.5. sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Centro buveinėje sudarymą;

6.6. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

6.7. pranešimą dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį Centro veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;

6.8. Centro dalininkų apskaitą;

6.9. informacijos apie Centro veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą;

6.10. kitų vadovo pareigų, numatytų Viešųjų įstaigų įstatyme ir Centro įstatuose, atlikimą.

6.11. savo funkcijų, nustatytų pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą teises aktų nustatyta tvarka;

6.12. Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka;

6.13. žalą, padarytą Centrui ar Centro klientams dėl savo kaltės ar neatsargumo, teisės aktų nustatyta tvarka;

6.14. tvarkomų dokumentų saugumą ir turimo informacijos konfidencialumą.

7. Centro Vadovas atskaitingas Savivaldybės tarybai.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1885 €
Vid. atlyginimas bruto
(46% didesnis už LT vidurkį)
58
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1296 €
25% uždirba 1296-1659 €
25% uždirba 1659-2472 €
25% uždirba nuo 2472 €