Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Dokumentų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Vidaus administravimo skyriaus (toliau – skyrius) Dokumentų valdymo poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 8.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – miestas) vykdyti, lietuvių kalbos klaidų prevencijai atlikti ir Savivaldybės rengiamiems teisės aktams, nurodytiems šiame pareigybės aprašyme, redaguoti.

- Pagal valstybės skiriamus asignavimus vykdydamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę – vyriausiasis specialistas atlieka tokias funkcijas:
- Tikrina:
- ar miesto institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos (toliau – juridiniai asmenys) valdymo, apskaitos, atskaitomybės, finansinius ir techninius dokumentus tvarko valstybine kalba; ar šiuose dokumentuose laikomasi teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos taisyklingumo reikalavimus; ar miesto juridiniai asmenys Lietuvos teritorijoje susirašinėja valstybine kalba;
- ar miesto juridinių asmenų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas; ar gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
- ar oficialūs miesto juridinių asmenų renginiai vyksta valstybine kalba (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus), ar verčiama į valstybinę kalbą, jeigu kalbėtojas vartoja kitą kalbą;
- ar miesto televizijų viešai demonstruojamos audiovizualinės programos, kino filmai verčiami į valstybinę kalbą arba rodomi su lietuviškais subtitrais (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus);
- ar miesto visuomenės informavimo priemonės (spauda, televizija, radijas ir kt.) laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
- ar miesto viešieji užrašai yra valstybine kalba; ar jie taisyklingi; ar valstybinė kalba vartojama miesto juridinių asmenų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose;
- ar miesto juridinių asmenų interneto svetainėse laikomasi taisyklingos lietuvių kalbos normų.
- Nagrinėja miesto juridinių ir fizinių asmenų skundus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.
- Žodžiu arba raštu įspėja juridinius asmenis dėl valstybinės kalbos nevartojimo ar lietuvių kalbos normų pažeidimo.
- Įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal ATPK 911–917 straipsnius.
- Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas pagal ATPK 911–917 straipsnius.
- Vykdo specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus.
- Siekdamas, kad mieste būtų laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus:
- teisės aktų nustatyta tvarka derina miesto išorinės reklamos projektus;
- derina memorialinių lentų, paminklų, iškabų užrašų projektus;
- prireikus rengia metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
- konsultuoja miesto juridinius ir fizinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
- prireikus rengia Savivaldybės teisės aktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais projektus;
- prireikus skelbia aktualią informaciją kalbos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
- palaiko ryšius ir keičiasi informacija su Savivaldybės darbuotojais, Valstybine kalbos inspekcija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, savivaldybių kalbos tvarkytojais, Lietuvių kalbos draugija, miesto juridinių asmenų vadovais ar jų atstovais;
- dalyvauja Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo darbo grupės darbe;
- planuoja ir organizuoja savo veiklą, rengia ataskaitas;
- tvarko korespondenciją, bylas valstybinės kalbos vartojimo klausimais.
- Už Savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas atlieka papildomas funkcijas, susijusias su Savivaldybės dokumentų projektų rengimu:
- Redaguoja ir derina Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų rengiamus:
- Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
- Savivaldybės tarybos sprendimais tvirtinamų taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis, projektus;
- Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais ir jais tvirtinamų dokumentų (taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis) projektus;
- Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais (išskyrus susijusius su vaiko globa / rūpyba, asmenų įrašymu į socialinės rizikos šeimų apskaitą, personalo, finansų ir turto valdymu) ir jais tvirtinamų dokumentų (taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis) projektus;
- raštų, siunčiamų valstybės valdžios institucijoms (Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, Vyriausybės atstovui, Savivaldybių asociacijai), kuriuos pasirašo Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vadovai, projektus.
- Konsultuoja Savivaldybės darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.
- Pagal savo kompetenciją dalyvauja Tarybos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe.
- Teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo ir kontrolės klausimais.
- Pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami su valstybinės kalbos vartojimu ir taisyklingumu susiję klausimai.
- Atlieka kitus poskyrio ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, atitinkančius pareigybės funkcijas.
- Nesant kito poskyrio vyriausiojo specialisto, atliekančio valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, kalbos klaidų prevenciją, pavaduoja jį.

Reikalavimai


- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties lituanistinį išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų kalbos tvarkybos patirtį;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;
- gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »