Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Dokumentų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Vidaus administravimo skyriaus (toliau – skyrius) Dokumentų valdymo poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 8.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – miestas) vykdyti, lietuvių kalbos klaidų prevencijai atlikti ir Savivaldybės rengiamiems teisės aktams, nurodytiems šiame pareigybės aprašyme, redaguoti.

- Pagal valstybės skiriamus asignavimus vykdydamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę – vyriausiasis specialistas atlieka tokias funkcijas:
- Tikrina:
- ar miesto institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos (toliau – juridiniai asmenys) valdymo, apskaitos, atskaitomybės, finansinius ir techninius dokumentus tvarko valstybine kalba; ar šiuose dokumentuose laikomasi teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos taisyklingumo reikalavimus; ar miesto juridiniai asmenys Lietuvos teritorijoje susirašinėja valstybine kalba;
- ar miesto juridinių asmenų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas; ar gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
- ar oficialūs miesto juridinių asmenų renginiai vyksta valstybine kalba (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus), ar verčiama į valstybinę kalbą, jeigu kalbėtojas vartoja kitą kalbą;
- ar miesto televizijų viešai demonstruojamos audiovizualinės programos, kino filmai verčiami į valstybinę kalbą arba rodomi su lietuviškais subtitrais (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus);
- ar miesto visuomenės informavimo priemonės (spauda, televizija, radijas ir kt.) laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
- ar miesto viešieji užrašai yra valstybine kalba; ar jie taisyklingi; ar valstybinė kalba vartojama miesto juridinių asmenų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose;
- ar miesto juridinių asmenų interneto svetainėse laikomasi taisyklingos lietuvių kalbos normų.
- Nagrinėja miesto juridinių ir fizinių asmenų skundus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.
- Žodžiu arba raštu įspėja juridinius asmenis dėl valstybinės kalbos nevartojimo ar lietuvių kalbos normų pažeidimo.
- Įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal ATPK 911–917 straipsnius.
- Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas pagal ATPK 911–917 straipsnius.
- Vykdo specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus.
- Siekdamas, kad mieste būtų laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus:
- teisės aktų nustatyta tvarka derina miesto išorinės reklamos projektus;
- derina memorialinių lentų, paminklų, iškabų užrašų projektus;
- prireikus rengia metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
- konsultuoja miesto juridinius ir fizinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
- prireikus rengia Savivaldybės teisės aktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais projektus;
- prireikus skelbia aktualią informaciją kalbos klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
- palaiko ryšius ir keičiasi informacija su Savivaldybės darbuotojais, Valstybine kalbos inspekcija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, savivaldybių kalbos tvarkytojais, Lietuvių kalbos draugija, miesto juridinių asmenų vadovais ar jų atstovais;
- dalyvauja Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo darbo grupės darbe;
- planuoja ir organizuoja savo veiklą, rengia ataskaitas;
- tvarko korespondenciją, bylas valstybinės kalbos vartojimo klausimais.
- Už Savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas atlieka papildomas funkcijas, susijusias su Savivaldybės dokumentų projektų rengimu:
- Redaguoja ir derina Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų rengiamus:
- Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
- Savivaldybės tarybos sprendimais tvirtinamų taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis, projektus;
- Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais ir jais tvirtinamų dokumentų (taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis) projektus;
- Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais (išskyrus susijusius su vaiko globa / rūpyba, asmenų įrašymu į socialinės rizikos šeimų apskaitą, personalo, finansų ir turto valdymu) ir jais tvirtinamų dokumentų (taisyklių, nuostatų, įstatų, išskyrus rengtų pagal sutartis) projektus;
- raštų, siunčiamų valstybės valdžios institucijoms (Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, Vyriausybės atstovui, Savivaldybių asociacijai), kuriuos pasirašo Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vadovai, projektus.
- Konsultuoja Savivaldybės darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.
- Pagal savo kompetenciją dalyvauja Tarybos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe.
- Teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo ir kontrolės klausimais.
- Pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami su valstybinės kalbos vartojimu ir taisyklingumu susiję klausimai.
- Atlieka kitus poskyrio ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, atitinkančius pareigybės funkcijas.
- Nesant kito poskyrio vyriausiojo specialisto, atliekančio valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, kalbos klaidų prevenciją, pavaduoja jį.

Reikalavimai


- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties lituanistinį išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų kalbos tvarkybos patirtį;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;
- gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »