Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis – A. Pareigybės kategorija – 8
Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti Savivaldybės administracijos rengiamų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymui, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimams, kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą bei dokumentų rengimą.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kontroliuoja Savivaldybės administracijos dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymui, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimams ir rekomendacijoms, kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoms Dokumentų rengimo taisyklėms;
- redaguoja rengėjų pateiktus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus ar mero vardu aukštesniosioms institucijoms siunčiamus raštus, užtikrindamas jų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymui, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimams ir rekomendacijoms, kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoms Dokumentų rengimo taisyklėms, juos vizuoja bei teikia pastabas;
- bendradarbiaudamas ir konsultuodamasis su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto specialistais sprendžia dokumentų rengėjams kylančias kalbos problemas, susijusias su įvairių sričių terminų vartojimu;
- konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais, susijusiais su jų funkcijų ir (ar) pareigų vykdymu;
- teikia pasiūlymus bei pastabas lietuvių kalbos vartojimo tobulinimo ir dokumentų rengimo Savivaldybės administracijoje klausimais;
- atlieka Klaipėdos miesto tarybos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalės tarybos sekretoriaus funkcijas: padeda pirmininkui organizuoti posėdžius, tvarko dokumentaciją, renka šalių pasiūlymus bei kitą informaciją, reikalingą trišalės tarybos darbui, protokoluoja posėdžius;
- pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (taisyklių, aprašų) projektus;
- įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Klaipėdos miesto savivaldybės interesams;
- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendintas skyriui priskirtų funkcijų vykdymas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (lituanistikos) išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;
- išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus ir rekomendacijas, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »