Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,7) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. O1E-131DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO

ELEKTROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti ir analizuoti elektros energetikos įmonių elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius, nustatyti reikalavimus rodikliams, nagrinėti ir derinti įmonių pateiktas investicijas ar investicijų planus, teikti pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo, rengti su investicijų derinimu susijusius teisės aktus, nustatyti valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainas, pagal poreikį rengti vartotojų ir gamintojų prijungimą prie elektros tinklo reglamentuojančius įgyvendinamuosius teisės aktus ar teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, nagrinėti prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji – elektros energetikos sektorius.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti inžinerijos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (energijos inžinerijos bakalauras);

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties elektros energetikos sektoriuje;

4.3. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas;

5.2. nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę;

5.3. dalyvauja rengiant investicijų derinimo tvarkos aprašus bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

5.4. vertina ir analizuoja elektros energetikos įmonių elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius, nustato reikalavimus rodikliams;

5.5. rengia sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodiką, nagrinėja rezervinių paslaugų kainodaros klausimus bei teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir administravimo mechanizmų tobulinimo;

5.6. rengia ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl Valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainų nustatymo;

5.7. pagal poreikį rengia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų;

5.8. rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;

5.9. rengia elektros energetikos sektoriaus patikimumo stebėsenos ataskaitą;

5.10. pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams;

5.11. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;

5.12. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;

5.13. bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;

5.14. vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: