Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 13.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti didmeninės elektros energetikos rinkos stebėseną ir priežiūrą, kaupti, analizuoti ir sisteminti didmeninės elektros energijos rinkos dalyvių teikiamą informaciją biržoje, viešuose informacijos šaltiniuose, dalyvauti vykdant elektros energetikos sektoriaus teisės aktuose numatytus rinkų tyrimus bei nustatyti elektros energijos rinkos kainą ir reguliuojamų elektros energetikos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energijos biržoje rinkos dalyvių teikiamus pavedimus, skelbiamą informaciją (angl. UMM), biržos kainos pokyčius, analizuoja viešai prieinamą informaciją apie rinkos dalyvius bei teikia periodines apžvalgas Komisijos darbuotojams siekiant užtikrinti efektyvią ir savalaikę didmeninės rinkos priežiūrą;
- nagrinėja didmeninės rinkos pokyčius, vertina jų pasikeitimų priežastis, padeda atlikti didmeninės elektros rinkos pokyčių analizę, siekiant tobulinanti elektros sektoriaus didmeninės rinkos priežiūrą bei užtikrinti skaidrius, nediskriminuojančius ir konkurencingus rinkos dalyvių santykius;
- analizuoja su didmeninės elektros energijos rinkos priežiūra susijusius teisės aktus, teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų, susijusių su didmenine elektros energijos rinkos priežiūra, projektams;
- dalyvauja atliekant elektros sektoriaus rinkos tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus;
- dalyvauja atliekant elektros energetikos sektoriaus rinkos dalyvių elgesio planinius ir neplaninius patikrinimus didmeninės elektros energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reglamento kontekste;
- vadovaudamasi Komisijos patvirtintomis metodikomis, nustato elektros energijos rinkos kainą ir reguliuojamų elektros energetikos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas;
- rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams;
- dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai;
- rengia ir teikia medžiagą apie elektros energetikos sektorių metinei energetikos sektoriaus plėtros apžvalgai;
- dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
- dalyvauja ES didmeninės elektros energetikos rinkos priežiūros darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis ir tobulinti didmeninės elektros energetikos rinkos priežiūrą;
- bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai;
- dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros energetikos reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- turėti patirties elektros energetikos kainodaros srityje;
- išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, rengti teisės aktus, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »