Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti elektros energetikos sektoriaus visapusišką ekonominę ir statistinę analizę, rengti su didmenine elektros energijos rinka susijusius teisės aktus bei atlikti didmeninės rinkos stebėseną ir priežiūrą, kaupti, analizuoti ir sisteminti elektros energijos rinkos dalyvių ūkinės ir finansinės veiklos rezultatus bei vykdyti elektros energetikos sektoriaus teisės aktuose numatytus rinkų tyrimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę–finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų;
- nagrinėja didmeninės elektros energetikos rinkos finansinius–ekonominius rodiklius, vertina jų pasikeitimų priežastis, atlieka didmeninės elektros energetikos rinkos rodiklių analizę, siekiant tobulinanti elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą bei užtikrinti skaidrius, nediskriminuojančius ir konkurencingus rinkos dalyvių santykius;
- rengia su didmenine elektros energijos rinka susijusius teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimų;
- rengia elektros sektoriaus rinkos stebėsenos ataskaitas;
- atlieka elektros sektoriaus rinkos tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus;
- atlieka elektros energetikos sektoriaus rinkos dalyvių elgesio planinius ir neplaninius patikrinimus didmeninės elektros energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reglamento kontekste;
- rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams;
- dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai;
- metinei energetikos sektoriaus plėtros apžvalgai rengia ir teikia medžiagą apie elektros energetikos sektorių;
- dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
- atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Elektros skyriaus nuostatų laikymąsi;
- dalyvauja ES didmeninės elektros energetikos rinkos priežiūros darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis ir tobulinti didmeninės elektros energetikos rinkos priežiūrą;
- bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai;
- dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros energetikos reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, verslo ir vadybos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį elektros energetikos rinkų tyrimų ir statistikos srityje;
- išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, formuluoti ir argumentuoti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »