Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2.Pareigybės lygis – A. 3.Pareigybės kategorija – 13.

- Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, investicijų pritraukimo, sėkmingo ES bei kitos paramos investavimo, ES ir (ar) kitos paramos investicijų projektų valdymo procesus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas organizuoti ir įgyvendinti verslą remiančias priemones savivaldybėje:
- rengia ir įgyvendina verslo rėmimo ir plėtros programas, kontroliuoja jose numatytų priemonių įgyvendinimą;
- nagrinėja problemas, susijusias su verslo plėtojimu, gyventojų užimtumo didinimu, analizuoja sąlygas verslo plėtrai ir investicijoms, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įmonių veiklos plėtojimo;
- koordinuoja paslaugų teikimą verslui ,,vieno langelio principu“, vykdo ir koordinuoja veiklas, skirtas investicinės aplinkos gerinimui bei jos viešinimui ir paslaugų bei paramos verslui teikimui;
- kuruoja turizmo skatinimo priemones, organizuoja miesto pristatymą ir dalyvavimą parodose, pritraukiant investicijas miesto projektams ir skatinant verslą ir turizmą.
- Siekdamas įgyvendinti Savivaldybės, kaip akcininkės, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą bendrovėse ir Savivaldybės įmonėse:
- atstovauja Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse pagal suteiktą įgaliojimą;
- analizuoja bendrovių, savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kuriose yra valdybos narys, vadovo pateiktą medžiagą apie įmonės ar įstaigos veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, faktinius ir prognozuojamus ūkinės veiklos rodiklius, pajamų ir išlaidų sąmatas, metines finansines ataskaitas;
- teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl įmonių ūkinės veiklos efektyvumo didinimo, privatizavimo, reorganizavimo, likvidavimo.
- Siekdamas investicijų pritraukimo, sėkmingo ES bei kitos paramos investavimo, sudarant palankias sąlygas tiesioginėms užsienio investicijoms, viešosios ir privačios partnerystės priemonių plėtojimo:
- organizuoja ir vykdo investicijų projektų, kurių vykdytoja yra Savivaldybės administracija, pasiūlymų rengimą, paraiškų ir kitų investicijų projektų dokumentų teikimą, atranką bei patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimą;
- esant poreikiui organizuoja investicijų projektų įgyvendinimo patikras, dalyvauja jose, teikia informaciją tikrintojams;
- atlieka ES ir (ar) kitų finansavimo šaltinių paiešką, analizuoja, kaupia informaciją apie galimybes pasinaudoti teikiama ES ir (ar) kita parama, supažindina su ja programų vykdytojus;
- organizuoja patrauklių plėtrai ir investicijoms sklypų ar laisvų Savivaldybės teritorijų atranką, vykdo statistinių duomenų apie Šiaulių miesto įmones, miesto socialinę- ekonominę raidą kaupimą ir teikimą Skyriaus vedėjui, Departamento direktoriui, privatiems asmenims bei suinteresuotoms institucijoms;
- pristato Šiaulių miesto plėtros galimybes ir investicijų projektus Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose.
- Siekdamas užtikrinti efektyvų ir savalaikį ES ir (ar) kitos paramos investicijų projektų valdymo procesą:
- organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos vykdomų ES ir (ar) kitos paramos finansuojamų investicijų projektų administravimo, koordinavimo ir įgyvendinimo procedūras;
- kontroliuoja investicijų projektų sutarčių vykdymą.
- Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais.
- Pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų numatomas vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas ir rengia atsakymų projektus, dalyvauja eksperto teisėmis vertinant pasiūlymų techninę dalį ir teikia išvadas.
- Vykdo mažos vertės pirkimus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.
- Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei vivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus.
- Organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas bei teikia Skyriaus vedėjui.
- Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe pagal skyriui priskirtą kompetenciją.
- Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus paklausimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, interneto svetainėje.
- Vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas.
- Tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą.
- Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.
- Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant.
- Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius regioninę politiką, ekonominę plėtrą, kapitalo investicijas, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą, ES finansinės paramos programų ir ES fondų administravimą, mokėti raštvedybos taisykles;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų vietinių ir tarptautinių projektų rengimo bei įgyvendinimo patirtį;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- gerai mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) B2 lygiu;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »