Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti, koordinuoti ir administruoti ES struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų lėšų įsisavinimo procedūras, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų paramos projektų rengimo ir įgyvendinimo savivaldybėje bei skyriaus funkcijų vykdymui, savivaldybės strateginio plano rengimas.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- 1 pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
- pagal skyriaus kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie planuojamus, rengiamus ir įgyvendinamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų finansuojamus projektus, taip pat projektus Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų finansinei paramai gauti;
- rengia ir organizuoja paraiškų finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų rengimo procedūras;
- koordinuoja ir administruoja vykdomų projektų įgyvendinimo procesą;
- įgyvendina kitas projektų sutarčių nuostatas bei vykdo kitus su projektų įgyvendinimu susijusius pavedimus ir užduotis;
- pagal pareigybei priskirtą kompetenciją planuoja, sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško investicijų šaltinių;
- bendradarbiaudamas su Strateginio plano komitetu ir Strateginio planavimo grupe, administracijos direktoriumi ir administracijos padaliniais, atsakingais už strateginio plano įgyvendinimą, organizuoja ir užtikrina strateginio plano įgyvendinimo priežiūros tvarką;
- kartu su skyriaus vedėju apibendrina administracijos padalinių pateiktas metines strateginio plano įgyvendinimo ataskaitas ir rengia Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo metines ataskaitas bei vykdo kitus darbus, būtinus strateginėms savivaldybės kryptims įgyvendinti;
- kartu su skyriaus vedėju susistemina programų koordinatorių pateiktus strateginių veiklos planų projektus ir parengia bendrą savivaldybės strateginio veiklos plano projektą;
- analizuoja programų koordinatorių pateiktas strateginio veiklos plano programų vykdymo ataskaitas, jas apibendrina ir padeda skyriaus vedėjui parengti bendrą strateginio veiklos plano įvykdymo metinę ataskaitą;
- vykdo kitus darbus, būtinus strateginiam plėtros planui įgyvendinti;
- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
- dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
- rengia, suderinęs su skyriaus vedėju, teikia ir atsako už vykdomų projektų įgyvendinimo ataskaitų pateikimą laiku savivaldybės merui, administracijos direktoriui bei atsakingoms institucijoms;
- priima, kaupia, saugo projektų įgyvendinimo dokumentus ir pateikia juos atsakingam asmeniui už archyvo tvarkymą;
- bendradarbiauja su šalies ir užsienio partneriais projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo klausimais bei, gavęs įgaliojimus, pagal pareigybei paskirtą kompetenciją atstovauja Savivaldybei valstybinėse įstaigose, įmonėse ir visuomeninėse organizacijose;
- teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių bei nacionalinių programų lėšomis, rengimo bei administravimo klausimais;
- pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į paklausimus bei raštus;
- pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą bei atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku, siekdamas savo veiksmų viešumo, skaidrumo ir nešališkumo;
- rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
- pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
- skyriaus vedėjo, vyriausiųjų specialistų nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt.) atlieka jiems priskirtas funkcijas.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba sociologijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo arba projektų rengimo srityse;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
- išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer;
- laikytis kalbos kultūros ir tarnybinės etikos normų. I

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kalvarijos savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »