Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Ekonominės plėtros skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) strateginį planavimą, organizuoti miesto plėtros strateginių planų ir programų įgyvendinimą, vidutinės trukmės strateginio veiklos plano ir kitų susijusių strateginių dokumentų rengimą, vykdyti minėtų dokumentų įgyvendinimo stebėseną, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Klaipėdos regiono plėtros strateginius dokumentus. Veiklos sritis – regiono plėtra, strateginis planavimas, regiono plėtros projektų inicijavimas ir įgyvendinimas.III. VEIKLOS SRITYS
- Specialiosios

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, administruoja Skyriaus darbą, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas, nesant Skyriaus vedėjo, vykdo kitus pavedimus Skyriaus veiklos klausimais siekdamas, kad būtų užtikrintas savalaikis pavestų funkcijų vykdymas, įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai;
- siekdamas užtikrinti strateginį planavimą ir jo įgyvendinimą Savivaldybėje, organizuoja Palangos miesto plėtros strateginio plano, Savivaldybės vidutinės trukmės (3–4 metų) strateginio veiklos plano ir programų rengimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją teikia konsultacijas, konkrečius pasiūlymus strateginio planavimo klausimais, techniškai aptarnauja Strateginės plėtros tarybą ir Strateginio planavimo grupę;
- siekdamas užtikrinti strateginių planų įgyvendinimo stebėseną, analizuoja ir sistemina informaciją apie išorinius ir vidinius veiksnius, jų kaitą ir įtaką miesto plėtrai ir strateginių planų įgyvendinimui, rengia ataskaitas, atlieka kitus teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su Savivaldybės strateginiu planavimu;
- siekdamas užtikrinti vidutinės trukmės strateginio veiklos plano ir programų įgyvendinimą, koordinuoja Savivaldybės metinių veiklos programų tvirtinimą, vykdo metinių veiklos programų rodiklių stebėseną bei analizę;
- siekdamas Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms padėti rengti valstybės strateginius dokumentus, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Klaipėdos regiono plėtros planą ir kitus dokumentus;
- siekdamas užtikrinti regiono plėtrą dalyvauja rengiant Regiono plėtros planą, inicijuoja Regiono plėtros plane numatytų projektinių pasiūlymų ir paraiškų rengimą bei projektų įgyvendinimą;
- dalyvauja rengiant investicinius projektus, vertina investicinių projektų tikslų atitiktį Savivaldybės strateginiam planui, veiklos kryptims bei projekto rezultatų įtaką nustatytiems Savivaldybės tikslams pasiekti;
- rengia dokumentus pagal savo kompetenciją, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei ar Savivaldybės administracijos direktoriui teisme savo kompetencijos klausimais, dalyvauja Savivaldybės institucijų ar pareigūnų sudarytų kolegialių organų darbe, vykdo kitus su Savivaldybės administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities socialinių studijų krypties grupės ekonomikos krypties arba verslo ir vadybos krypties grupės verslo arba vadybos, arba turizmo ir poilsio, arba verslo ir vadybos krypties arba jai prilygintą aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti 3 metų darbo patirtį (punktas pakeistas Direktoriaus 2016-10-18 įsakymu Nr. A1-1290);
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
- išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe praktiškai taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžetinių įstaigų, Biudžeto sandaros, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Gyventojų turto deklaravimo, Investicijų, Konkurencijos, Korupcijos prevencijos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Teisėkūros, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos įstatymus, Strateginio planavimo metodiką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybių institucijų kompetenciją ir biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus, turtinius santykius, strateginio planavimo procesą, regiono plėtrą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų finansavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos veiklos ir Skyriaus veiklos nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus ir šį pareigybės aprašymą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »