Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento (toliau – Departamentas) Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užduotims, susijusioms su Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų vertinimo priežiūra, taip pat su ES fondų investicijų administravimu Ūkio ministerijai priskirtose srityse, vykdyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • koordinuoja Ūkio ministerijai priskirtų ES fondų investicijų techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų, skirtų vertinimui (toliau – vertinimo projektai), įgyvendinimą;
 • dalyvauja administruojant Ūkio ministerijai priskirtus vertinimo projektus, siekiant sėkmingo užsibrėžtų šių projektų tikslų įgyvendinimo bei dalyvauja viešųjų pirkimų dokumentacijos rengime šiems projektams įgyvendinti;
 • rengia pasiūlymus dėl planuojamų (arba siūlomų) atlikti vertinimo projektų ir lėšų poreikio bei nustatytais terminais pateikia juos vadovaujančiajai institucijai;
 • dalyvauja rengiant ES fondų investicijų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir prireikus inicijuoja jo keitimą;
 • rengia vertinimo paslaugų dokumentus viešiesiems pirkimams atlikti;
 • rengia vertinimo poreikio paraiškas ir teikia jas vadovaujančiajai institucijai;
 • administruoja vertinimo paslaugų teikimo sutartis;
 • dalyvauja poveikio ir įgyvendinimo (proceso) vertinimų, susijusių su ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) ir jos sudėtinių dalių (prioritetų, uždavinių, priemonių) įgyvendinimu pagal strategiškai svarbias sritis, veikloje;
 • organizuoja viešus vertinimo rezultatų pristatymus;
 • suplanuoja veiksmus vertinimo rekomendacijos įgyvendinti ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie šiuos veiksmus;
 • praneša visoms suinteresuotoms institucijoms apie atliktą vertinimą ir gautas vertinimo rekomendacijas;
 • teikia vertinimo ataskaitų kopijas ir jų santraukas vadovaujančiajai institucijai;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų, reguliuojančių Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, Veiksmų programos administravimo ir finansavimo detalizavimo dokumentus, projektus ir teikia atsakingoms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
 • rengia kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą, deriną jį su atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, prireikus jį keičia ir skelbia ES fondų investicijų svetainėje ;
 • pagal kompetenciją vykdo Veiksmų programoje, veiklos peržiūros plane ir Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planuose nustatytų stebėsenos rodiklių priežiūrą;
 • dalyvauja nustatant Veiksmų programoje, veiklos peržiūros plane ir Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planuose stebėsenos rodiklius;
 • dalyvauja rengiant Veiksmų programos ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus, derina juos su įgyvendinančiosiomis institucijomis ir suderina su vadovaujančiąja institucija, stebi, analizuoja šių rodiklių įgyvendinimo pažangą, teikia pasiūlymus dėl Veiksmų paramos dokumentuose nustatytų stebėsenos rodiklių keitimo;
 • nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus skelbia ES fondų investicijų interneto svetainėje ;
 • rengia nustatytos formos Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos, metines ir galutinę Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas ir užtikrina, kad visa pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi (prireikus, rengia papildomas ataskaitas).
 • dalyvauja kuriant ir plėtojant ES fondų investicijų interneto svetainę, skelbia ir atnaujina joje esančią informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
 • teisės aktų nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
 • dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES fondų investicijomis, darbe, rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą ir pasiūlymus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;
 • kaupia, apdoroja ir teikia ūkio ministrui, Ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam departamento veiklą (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), kitiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ir kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie ES fondų investicijas;
 • bendradarbiauja su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis ir teikia joms informaciją;
 • Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai ES fondų investicijų klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su ES fondų investicijų klausimais;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo ir vadybos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reguliuojančiais ES fondų investicijų administravimą, valstybės pagalbos teikimą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį ES fondų investicijų planavimo ir administravimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • būti susipažinęs su ES fondų investicijų administravimo institucine sistema Lietuvoje;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir mokėti pasirinkti darbo metodus;
 • mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: