Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Darbo pobūdis

 • Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų ir ekonominių priemonių departamento ES investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų ir ekonominių priemonių departamento ES investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga 2014–2020 m. finansavimo periodo priemonių, susijusių su daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimu (modernizavimu) bei jo skatinimu ir priežiūra, visuomenės informavimu ir švietimu apie aplinką, administravimui ir projektų koordinavimui.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo 2014–2020 m. finansavimo periodo priemonių „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“, „Daugiabučių namų atnaujinimas“, „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“, „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių – rekreacinių objektų tvarkymas“, „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ įgyvendinimo bendrąjį koordinavimą:
 • rengia projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja teikiant vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;
 • rengia, derina su įgyvendinančiąja institucija, t. y. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) (teisės aktų nustatytąja tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija), ir teikia aplinkos ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų, užtikrinant:
 • bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;
 • kad projektai būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis;
 • priemonių kovai su sukčiavimu, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte, įdiegimą ir įgyvendinimą;
 • kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
 • teisės aktų nustatytąja tvarka ir apimtimi vertina / dalyvauja vertinant planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;
 • sudaro ir teikia aplinkos ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašų projektus;
 • planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;
 • rengia ir teikia aplinkos ministrui sprendimų dėl valstybės projektų finansavimo skyrimo, keitimo ir panaikinimo projektus;
 • dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planą;
 • rengia nacionalinių rodiklių aprašymus;
 • įtarus pažeidimą ar nusikalstamą veiką, praneša apie tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai;
 • pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
 • nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiosios institucijos sprendimai dėl paraiškų atmetimo;
 • 13 koordinuoja ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimą, reikalavimo teisės į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, informacijos teikimą tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas, sprendimų priėmimą dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, – teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;
 • organizuoja pagal finansines priemones įgyvendinamų fondų priežiūros komitetų veiklą, vykdo komitetų sekretoriaus funkcijas;
 • pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;
 • dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS (ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą), registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus bei atlieka APVA įvestų duomenų kontrolę;
 • tikrina projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose, dalyvauja kituose dalykiniuose susitikimuose;
 • nustatytąja tvarka organizuoja dokumentų saugojimą;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos arba komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;
 • turėti 1 metų ES finansinės paramos administravimo bei finansinių priemonių administravimo ir (arba) įgyvendinimo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų paramą ir administravimą;
 • išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti valdyti projektus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: