Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Europos Sąjungos išmokų skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,40) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2016 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. VE-96 4.8 p.
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. VE-1
redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS IŠMOKŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Europos Sąjungos išmokų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Europos Tarybos reglamentus, direktyvas ir rekomendacijas bei Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos sprendimus, Europos Teisingumo Teismo sprendimus bei tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, nacionalinius teisės aktus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo išmokų – pensijų, ligos ir motinystės pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų (toliau – Užsienio išmokos) – skyrimą ir mokėjimą migruojantiems asmenims.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybinio socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo migruojantiems asmenims - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą ir mokėjimą, Registro tvarkymą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo išmokų srityje ir gebėti juos taikyti praktiškai.
4.4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Priima, registruoja ir įvertina prašymus bei kitus dokumentus dėl Užsienio išmokų skyrimo, perskaičiavimo ir mokėjimo ar pažymų išdavimo, tvirtina dokumentų kopijas, įformina Užsienio išmokų gavėjų bylas, atlieka pensijų bylų inventorizaciją siekiant užtikrinti teisingą Užsienio išmokų skyrimą, perskaičiavimą ir mokėjimą.
5.2. Susirašinėja su kompetentingomis institucijomis, siekiant gauti ar suteikti informacijos, reikalingos Užsienio išmokoms migruojantiems asmenims mokėti pagal Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, pasirašo siunčiamas E formų pažymas ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus.
5.3. Rengia dokumentų, sprendimų, susijusių su Užsienio išmokų skyrimu ir mokėjimu, projektus, skiria jas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą ir mokėjimą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, siekiant užtikrinti laiku ir teisingą Užsienio išmokų paskyrimą bei mokėjimą gavėjams.
5.4. Priima sprendimus dėl užsienio išmokų skyrimo, perskaičiavimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo, dalies išskyrimo ir kitus su užsienio išmokų mokėjimu susijusius sprendimus.
5.5. Informuoja užsienyje gyvenančius išmokų gavėjus apie reikalaujamų pažymų išmokų mokėjimui pratęsti pateikimą.
5.6. Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau - Tarnyba) direktoriui, Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pavedus.
5.7. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
5.8. Tvirtina Tarnyboje parengtų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą pagal šios pareigybės kompetenciją.
5.9. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
5.10. Analizuoja funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.11. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.12. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, ES ir EEE valstybių narių, kitų valstybių kompetentingomis įstaigomis, su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.13. Atstovauja Tarnybą valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose Tarnybos direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.14. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.15. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »