Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir apskaitos departamento Paramos apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų ir apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Paramos apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją užtikrinti skyriaus nuostatuose nurodytų ES fondų (toliau – ES fondai) ir nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos priemonių administravimui keliamų reikalavimų įgyvendinimą, finansinės apskaitos teisingumą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- tvarko SAPARD debitorių, ES fondų, nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos priemonių kreditorių, debitorių ir užstatų apskaitą;
- nustatytais terminais teikia finansines ataskaitas kontroliuojančioms ir finansuojančioms institucijoms;
- rengia ES fondų, nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos priemonių lėšų užsakymus bei tvarko su lėšų užsakymu susijusią informaciją;
- tvarko banko sąskaitų, skirtų SAPARD, ES fondų, nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos priemonių lėšoms valdyti ir tvarkyti, išrašus;
- 5 Finansų ir apskaitos sistemoje (toliau – FAS) suveda bei tikslina Agentūrai skirtus asignavimus pagal sąmatas ir priemones;
- rengia statistines ataskaitas, susijusias su žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės paramai skirtų asignavimų panaudojimu;
- pagal savo kompetenciją užtikrina su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio darbuotojus su šių sistemų ar modelių reikalavimais;
- analizuoja Europos Bendrijos ir LR teisės aktus bei kitus dokumentus, susijusius su SAPARD finansiniais reikalavimais ir perkelia jų nuostatų pasikeitimus į SAPARD grąžintinų lėšų administravimo Skyriaus procedūrų aprašą;
- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
- pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
- pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
- pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams bei tvarko Skyriaus dokumentaciją;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- (2016 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. PS1-658 redakcija nuo 2016 m. birželio 1 d.)turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį ES paramos lėšų administravimo srityje;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentus ir LR teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų apskaitą;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »