Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir apskaitos departamento Vidaus apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų ir apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Vidaus apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti biudžeto lėšų, specialiųjų programų lėšų, kitų lėšų bei Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšų, skirtų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) išlaikyti, apskaitą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- (2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. PS1-1377 redakcija nuo 2016 m. gruodžio 14 d.)veda ES paramos lėšų bei įvairių Agentūros vykdomų projektų lėšų, skirtų Agentūrai išlaikyti, apskaitą ir užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose;
- (2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. PS1-1377 redakcija nuo 2016 m. gruodžio 14 d.)veda ES paramos lėšų bei įvairių Agentūros vykdomų projektų lėšų, skirtų Agentūrai išlaikyti, sąnaudų bei atsiskaitymų su tiekėjais ir kitais atskaitingais asmenimis apskaitą;
- (2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. PS1-1377 redakcija nuo 2016 m. gruodžio 14 d.)tvarko ES paramos lėšų bei įvairių Agentūros vykdomų projektų lėšų banko sąskaitų išrašus;
- analizuoja ir prognozuoja ES paramos lėšų panaudojimą;
- tvarko apskaitos vadovo, skirto reglamentuoti Agentūros išlaikymo lėšų administravimą bei Agentūros turto apskaitymą, pakeitimus;
- dalyvauja užtikrinant Finansų ir apskaitos informacinės sistemos, skirtos Agentūros išlaidoms ir turtui apskaityti, funkcionavimą;
- užtikrina, kad Skyriuje saugoma informacija būtų prieinama Europos Komisijos, Valstybės kontrolės bei kitų kontroliuojančių institucijų įgaliotiems atstovams;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
- pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento, Agentūros vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- (2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. PS1-1377 redakcija nuo 2016 m. gruodžio 14 d.)turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- (2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. PS1-1377 redakcija nuo 2016 m. gruodžio 14 d.)turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos tvarkymo srityje;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentus ir kitus LR teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų apskaitą;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
- mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.I

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »