Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Šiauliuose, pareiginės algos koeficientas 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus
2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-215
(Pakeista Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus
2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. VE-136)

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) valdybos Šiaulių skyriaus (toliau – Šiaulių skyrius) Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Šiaulių skyriaus Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti Fondo pajamas ir sąnaudas, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtinta Fondo apskaitos politika, tvarkyti klaidingai patekusias lėšas, vykdyti išmokų, mokamų iš Valstybės biudžeto, apskaitą, vykdyti pensijų, kompensacijų, pašalpų ir kitų išmokų (toliau – išmokos) mokėjimą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – finansų apskaitoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pakeista Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus 2019-07-02 įsakymu Nr. VE-136).
4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Turėti patirtį finansų ir apskaitos srityje bei apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS reikalavimus (pakeista Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus 2014-06-16 įsakymu Nr. V-197).
4.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir buhalterinės apskaitos SAP programa.
4.5. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
5.1. Tvarko Fondo buhalterinę apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
5.2. Tikrina apskaitos įrašus, automatiškai registruotus į Finansų valdymo sistemą (toliau –FVS) per sąsają su informacinėmis sistemomis (toliau – IS), tikrina ar įregistruotos visos ūkinės operacijos ir ar jos įregistruotos teisingai.
5.3. Tikrina ar iš IS į FVS teisingai persikėlė mokėtinos sumos pagal išmokų rūšis, ar teisingos bendros sumos, gavėjų skaičius ir sąrašinių mokėjimų pasiūlymų bylų (failų) pavadinimai.
5.4. Tikrina, kad Šiaulių skyriuje naudojamų IS kompiuteriniai apskaitos registrai sutaptų su piniginių lėšų ir apskaitos duomenimis ir juose būtų įvertintos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, registruotini IS.
5.5. Rengia valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinių ataskaitų (forma F4) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitų (forma F4-1) suvestines.
5.6. Tvarko nepiniginių operacijų, susijusių su įmokomis ir išmokomis, apskaitą (avizuočių apskaitą).
5.7. Vykdo pagal Registro skyriaus specialistų pateiktus vykdomuosius dokumentus suformuotų debetinių mokėjimo nurodymų, jų atšaukimų, bei draudėjų sąskaitų blokavimo duomenų pateikimą į FVS.
5.8. Priima ir pasirašo tarpusavio įskaitų aktus su iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamomis sveikatos priežiūros įstaigomis Šiaulių skyriaus direktoriui pavedus.
5.9. Registruoja FVS grąžintinas draudėjams socialinio draudimo lėšas.
5.10. Tikrina FVS, ar su mokėjimu susiję finansiniai įrašai tenkina su mokėjimu susijusius požymius.
5.11. Rengia ir tikrina gyventojų pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš Šiaulių skyriaus mokamų pašalpų mėnesines bei metines deklaracijas.
5.12. Tikrina išmokas mokančioms organizacijoms pervedamas sumas ir atitinkamų elektroninių duomenų perdavimą, neįskaitytų išmokų grąžinimą.
5.13. Vykdo išmokų permokų apskaitą, tvarko išmokų permokų apskaitos žurnalus pagal biudžetus, vykdo jų išieškojimo kontrolę.
5.14. Kontroliuoja išskaitymus iš išmokų pagal vykdomuosius dokumentus, perveda išskaitytas sumas išieškotojams, grąžina įvykdytus vykdomuosius dokumentus antstoliams.
5.15. Kontroliuoja ligos pašalpų permokų pagal nedarbingumo kontrolės aktus, žalos biudžetui priskaičiavimą ir susigrąžinimą.
5.16. Rengia Fondo buhalterinės apskaitos informaciją ir ataskaitas pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
5.17. Suveda į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio suderinimo operacijas su viešojo sektoriaus subjektais.
5.18. Dalyvauja Šiaulių skyriaus turto, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
5.19. Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.20. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Šiaulių skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus Fondo valdybos nustatyta tvarka ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos Trumpalaikio dokumentų saugojimo saugyklas.
5.21. Analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
5.22. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
5.23. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.24. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.25. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.26. Atstovauja Skyrių valstybinės valdžios, valdymo bei savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Šiaulių skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus, - Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
5.27. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.28. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.29. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (82) »