Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 13.

- Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – vykdyti paslaugų, trumpalaikio ir ilgalaikio turto, gautų pajamų ūkinių operacijų apskaitą, užtikrinti teisingą gaunamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų bei programų gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą. III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
- atlieka gautų sąskaitų-faktūrų pajamavimą bei registraciją į FVAIS informacinę sistemą;
- suveda ūkinių operacijų duomenis pagal apskaitos dokumentus į FVAIS sistemą;
- kontroliuoja mokėjimus už suteiktas paslaugas pagal pardavimo sąskaitas-faktūras, teikia duomenis dėl pirkėjų įsiskolinimų;
- sistemina duomenis apie mokėtinas sumas ir teikia informaciją, reikalingą mėnesinių, ketvirtinių bei metinių ataskaitų formavimui;
- tvarko materialaus ir nematerialaus ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus apskaitą buhalterinės apskaitos programoje FVAIS, sudaro apyvartų ataskaitas, registruoja nurašymo ir perdavimo–priėmimo ir kt. aktus;
- dalyvauja atliekant metinę turto inventorizaciją, rengia ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų bei mokėtinų ir gautinų sumų inventorizacijos aprašus – patikrinimo žiniaraščius;
- patikrina, ar inventorizacijos rezultatai atitinka buhalterinės apskaitos duomenis, esant reikalui, registruoja juos atitinkamose buhalterinėse sąskaitose;
- kontroliuoja, kad iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) struktūrinių padalinių darbuotojų gaunami buhalterinės apskaitos dokumentai ir ataskaitos (priėmimo–perdavimo važtaraščiai, nurašymo aktai, sąskaitos, avansinės apyskaitos ir kt.) būtų teikiami laiku ir be klaidų;
- atsako už ūkinių operacijų teisingą įrašymą laiku į apskaitos registrus, už skirtų lėšų panaudojimą pagal paskirtį, atlikdamas ūkinės ar finansinės operacijos einamąją finansų kontrolę, tikrina, ar operacijos, kurias reikia užregistruoti ir įtraukti į apskaitą, yra patvirtintos įgaliotų darbuotojų, patikrina apskaitos dokumentus, ar jie atitinka apskaitos registrų įrašams;
- tvarko darbuotojų, vykusių į komandiruotes, pateiktų avansinių ataskaitų apskaitą;
- tvarko tarnybinių automobilių kuro sunaudojimo apskaitą ir sudaro kuro apyvartos žiniaraščius;
- atsako už NVSC suteiktų administracinių paslaugų (valstybės rinkliavų) apskaitą ir ataskaitų parengimą;
- atsako už NVSC skirtų administracinių baudų apskaitą ir rengia ataskaitas;
- kaupia ir analizuoja duomenis apie valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų panaudojimą, rengia valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų programų sąmatas ir jų pakeitimo dokumentų projektus;
- tvarko valstybės biudžeto pajamų įmokų ir pajamų, gautų už suteiktas paslaugas, apskaitą;
- teikia finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir eliminavimo informaciją, bei atlieka tarpusavio operacijų informacijos su kitais viešojo sektoriaus subjektais derinimą VSAKIS;
- pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaro nustatytos formos ataskaitas ir jas teikia Sveikatos apsaugos ministerijai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
- rengia informaciją, susijusią su ilgalaikiu turtu, ūkiniu inventoriumi, atsargomis ir gautomis pajamomis, reikalingą finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti;
- teisės aktų nustatyta tvarka registruoja, tvarko bei saugo Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentaciją;
- užtikrina dokumentų saugojimą, atitinkamą jų įforminimą ir perdavimą ilgalaikiam ir nuolatiniam saugojimui NVSC darbuotojui, atsakingam už jų tvarkymą;
- teikia informaciją NVSC struktūriniams padaliniams ir konsultuoja NVSC darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
- tvarko iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų užsienio šalių paramos fondų bei gautų programinių lėšų apskaitą, sudaro atitinkamus sąskaitų registrus;
- dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus dėl teisės aktų projektų;
- inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui;
- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
- dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
- nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
- dalyvauja Skyriaus planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengime;
- teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
- užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
- pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę, kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir buhalterinės apskaitos srityje;
- išmanyti ir mokėti taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro, finansų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą, finansavimą ir kontrolę, iždo procedūras, valstybės biudžeto vykdymą;
- 4 išmanyti bendruosius apskaitos tvarkymo reikalavimus, finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką, apskaitos dokumentų pildymo reikalavimus ir dokumentacijos įforminimą bei jų priėmimo, saugojimo ir atidavimo į archyvą tvarką;
- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bei mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais bei Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau – FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (toliau – VBAMS) programomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »