Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Finansų ir apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V- 65
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 redakcija)

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) pajamas ir sąnaudas, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtinta Fondo apskaitos politika, tvarkyti klaidingai patekusias lėšas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – finansų valdymas, apskaita ir kontrolės vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų ir apskaitos srityje.
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4.5. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo tokias funkcijas:
5.1. Tvarko Fondo buhalterinę apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
5.2. Tikrina apskaitos įrašus, automatiškai registruotus Finansų valdymo sistemoje (toliau –FVS) per sąsają su taikomosiomis sistemomis (toliau – TS), tikrina ar įregistruotos visos ūkinės operacijos ir ar jos įregistruotos teisingai.
5.3. Tikrina į Fondo valdybos surenkamąsias sąskaitas sumokėtų lėšų paskirtį TS ir FVS pagalba, priskiria įmokas ir netesybas teritorinio skyriaus draudėjams TS, tvarko klaidingai patekusias sumas.
5.4. Tikrina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje (toliau - Teritorinis skyrius) naudojamų TS kompiuteriniai apskaitos registrai sutaptų su piniginių lėšų ir apskaitos duomenimis ir juose būtų įvertintos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, registruotini TS.
5.5. Rengia valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinių ataskaitų (forma F4) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitų (forma F4-1) suvestines.
5.6. Tvarko nepiniginių atsiskaitymų tarp Fondo valdybos teritorinių skyrių apskaitą.
5.7. Priima, patikrina ir pasirašo tarpusavio įskaitų aktus su iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamomis sveikatos priežiūros įstaigomis Teritorinio skyriaus direktoriui pavedus.
5.8. Formuoja grąžintinų sumų draudėjams dokumentus informacinėje sistemoje (toliau –IS).
5.9. Tikrina FVS ar su mokėjimu susiję finansiniai įrašai tenkina su mokėjimu susijusius požymius.
5.10. Tvarko žalos Fondo biudžetui, nustatytos dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių pažeidimų bei dėl trečiųjų asmenų kaltės, apskaitą.
5.11. Tvarko gautų lėšų už apskaičiuotas draudimo sumas apskaitą ir kontrolę.
5.12. Įvertina ir apskaito ilgalaikes gautinas sumas amortizuota savikaina.
5.13. Rengia ataskaitas, renka informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
5.14. Suveda į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio suderinimo operacijas su viešojo sektoriaus subjektais.
5.15. Dalyvauja Teritorinio skyriaus turto, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
5.16. Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.17. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Teritorinio skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
5.18. Analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
5.19. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.20. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.21. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.22. Atstovauja Skyrių valstybinės valdžios, valdymo bei savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Teritorinio skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
5.23. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.24. Skyriaus vedėjui pavedus, pagal pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.
5.25. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (92) »