Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Lygis – A.
- Kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti atsiskaitymų su juridiniais asmenimis, išteklių ir mokesčių fondais, gyventojais, kurie verčiasi individualia veikla (toliau – tiekėjai), koordinavimą ir vykdymą; mokėtinų ir gautinų sumų finansinių ataskaitų parengimą; finansinės informacijos, reikalingos strateginiams veiklos planams parengti, sudarymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- tvarko kompiuterizuotoje buhalterinės apskaitos programoje kodifikavimo sistemas: tiekėjų, prokuratūrų, darbų, prekių ir paslaugų, mokėjimų pagal prokuratūros strateginiame veiklos plane patvirtintas programas ir priemones, investicijų projektus, kasinių ir faktinių išlaidų straipsnius ir kt. požymius;
- priima pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus ir jų duomenis įtraukia į buhalterinės apskaitos informacinę sistemą;
- kontroliuoja, kad pateikti pirminiai apskaitos dokumentai būtų parengti pagal teisės aktų reikalavimus;
- tvarko atsiskaitymų su juridiniais asmenimis, išteklių ir mokesčių fondais, gyventojais, kurie verčiasi individualia veikla, apskaitą;
- kontroliuoja rengiamų mokėjimo nurodymų teisingumą;
- vykdo mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;
- užpajamuoja pirktą turtą ir atsargas, sudaro įsigytų (sandėlio) materialinių vertybių pajamavimo orderius, o paslaugas nurašo į sąnaudas;
- kontroliuoja biudžeto asignavimų panaudojimų atitiktį patvirtintoms programų sąmatoms;
- sudaro atsiskaitymų su tiekėjais operacijų apskaitos memorialinius orderius per ataskaitinį mėnesį pagal generalinio prokuroro patvirtinto sąskaitų plano sąskaitas;
- parengia apskaitos informaciją kiekvieno mėnesio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitai parengti;
- sudaro kiekvieno mėnesio kreditorių ir debitorių sąrašą, antrinių įrašų ataskaitą;
- parengia gautinų mokėtinų sumų suderinimo su tiekėjais aktus metinei inventorizacijai;
- sutikrina ir pasirašo tiekėjų pateiktus tarpusavio suderinimo aktus ir 1 egzempliorių grąžina siuntėjams;
- parengtus apskaitos dokumentus užregistruoja prokuratūros dokumentų valdymo sistemoje;
- teikia metodinę pagalbą prokuratūrų darbuotojams buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais;
- formuoja atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų kiekvieno mėnesio bylas pagal dokumentacijos planą;
- rengia ir teikia informaciją, reikalingą prokuratūros strateginio veiklos plano projektui sudaryti;
- vykdo einamąją finansų kontrolę – įsipareigojimų apskaitos kontrolę, kurios metu tikrina, ar visi įsipareigojimai patvirtinti dokumentais, ar įsipareigojimų padidėjimas ir sumažėjimas patvirtinti apskaitos dokumentais, ar įsipareigojimų suma, esanti apskaitos registruose, detalizuota pagal įsipareigojimų atsiradimo šaltinius;
- pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su prokuratūros funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- būti įgijęs socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį finansų ir buhalterinės apskaitos srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, iždo procedūras, biudžetinių lėšų apskaitą ir finansinę atskaitomybę, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
- išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ypatumus;
- gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti duomenis ir informaciją, rengti teisės aktų projektus, išvadas ir metodines rekomendacijas;
- gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti buhalterinės apskaitos informacine sistema „Saikas“, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS);
- atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta generalinio prokuroro patvirtintame Pareigų Lietuvos Respublikos prokuratūroje, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, sąraše.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »