Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Finansų ir strateginio planavimo departamento (toliau – Departamentas) Mokesčių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga įgyvendinti mokesčių politiką Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, atlikti mokesčių analizę, valdyti dokumentus.III.

Siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdant Savivaldybės biudžete patvirtintą pajamų surinkimo planą komunikuoja su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų mokesčių;
- vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitą;
- analizuoja Lietuvos Respublikos bankų teikiamą informaciją apie pervestas mokesčių mokėtojų lėšas, grąžina permokas;
- teikia informaciją Administracijos direktoriui ir Departamento Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui apie surinktas ir planuojamas gauti pajamas;
- dirba su valstybinės žemės nuomos mokesčio skaičiavimo ir apskaitos informacinės sistemos „MASIS“ duomenų baze;
- administruoja mokesčių lengvatų teikimą Savivaldybės biudžeto sąskaita:
- analizuoja gautus fizinių ir juridinių asmenų prašymus suteikti mokesčio lengvatą;
- renka informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis, jų finansinę būklę, šeimos sudėtį, turimą nekilnojamąjį turtą, veiklos ir kitas pajamas;
- organizuoja patikras vietoje fizinių ir juridinių asmenų pateiktų duomenų teisingumui patvirtinti;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl mokesčių lengvatų;
- rengia ir analizuoja sąrašus dėl nekilnojamojo turto mokesčio patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi;
- siunčia pranešimus apie taikytiną mokestį nenaudojamų ar naudojamų ne pagal paskirtį arba apleistų ar neprižiūrimų patalpų ir statinių savininkams;
- rengia ir analizuoja sąrašus dėl nenaudojamų žemės sklypų ir siunčia pranešimus apie taikytiną mokesčio dydį sklypų savininkams;
- nustato Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūras, dydžius, terminus teisės aktų nustatyta tvarka;
- renka ir analizuoja informaciją apie užsienio šalyse vykdomą mokesčių politiką;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis ir Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūrų, tvarkų, terminų klausimais;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti skyriui iškeltus strateginius tikslus;
- siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansų apskaitos ir administravimo, finansų analizės darbo patirtį;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ekonominę, finansų ir mokesčių veiklą;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »