Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir strateginio planavimo departamento Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų ir strateginio planavimo departamento Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Finansų ir strateginio planavimo departamento (toliau – departamentas) Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus funkcijas, uždavinius ir pareigas Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo, ekonominės ir viešųjų investicijų analizės srityse.III. VEIKLOS SRITYS
- Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendrosios

Siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl Savivaldybės strateginio valdymo ir Savivaldybės veiklos plano programų vykdymo ataskaitų rengimo;
- surenka ir analizuoja iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių informaciją apie lėšų poreikio Savivaldybės veiklos plano programų vykdymui pasikeitimą bei naujai planuojamus programų uždavinius ir priemones, šią informaciją pateikia skyriaus vedėjui;
- surenka ir analizuoja iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių informaciją apie lėšų poreikio Savivaldybės veiklos plano programų vykdymui pasikeitimą bei naujai planuojamus programų uždavinius ir priemones, parengia, ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Vilniaus miesto savivaldybės veiklos planą;
- parengia apibendrintą Vilniaus miesto savivaldybės veiklos plano vykdymo ataskaitą ir teikia Strateginio planavimo komisijai ir Administracijos direktoriui.
- Vilniaus miesto savivaldybės veiklos planą bei ataskaitas patalpina Savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, kuriame prižiūri ir nuolat atnaujina informaciją;
- konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus Vilniaus miesto savivaldybės veiklos plano ir ataskaitų rengimo klausimais;
- teikia informaciją apie Vilniaus miesto savivaldybės strateginį planavimą suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
- skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
- siekdamas vieningo dokumentų valdymo, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus, aiškinamuosius ir kitus raštus pagal savo kompetenciją;
- pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus bei pasiūlymus, rengia atsakymus į juos;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus;
- siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį ekonominių ir socialinių tyrimų, investicijų projektų ekonominio vertinimo srityse;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, valstybės tarnybą bei investicinę veiklą, su Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika, išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos bei Mokesčių administravimo įstatymus;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »