Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų politikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1.Finansų ir biudžeto departamento Finansų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13

- Finansų ir biudžeto departamento (toliau – Departamentas) Finansų politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų, susijusių su krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) finansinių išteklių valdymu, projektams rengti ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) ir jos padalinių, taip pat kitų institucijų parengtiems ir teikiamiems KAM ar Departamentui derinti teisės aktų projektams vertinti.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia ir derina teisės aktų projektus KAM finansinių išteklių valdymo klausimais;
- vertina ir teikia Skyriaus viršininkui išvadas ir siūlymus dėl Departamentui teikiamų derinti ir Departamento rengiamų teisės aktų projektų; Pakeitimai
- 2 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1351 (2015-12-28)
- vertina KAS institucijų ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų pateiktus siūlymus ir pastabas dėl Departamento parengtų teisės aktų, juos apibendrina ir teikia išvadas ir siūlymus Skyriaus viršininkui; Pakeitimai
- 3 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1351 (2015-12-28)
- analizuoja teisės aktus ir jų projektus, susijusius su finansinių išteklių valdymu, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, rengia naujų teisės aktų ar jų pakeitimo projektus;
- teikia siūlymus ir išvadas dėl Departamentui pateiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų;
- pagal kompetenciją vertina finansinio norminimo būklę, teikia motyvuotus siūlymus dėl jos pakeitimo;
- vykdo Skyriaus ir Departamento parengtų teisės aktų stebėseną;
- analizuoja ir teikia vadovybei apibendrintą informaciją apie tai, kaip KAS vykdomos finansų politikos teisinis reglamentavimas atitinka kitus teisės aktus;
- pagal kompetenciją analizuoja KAS atlikto audito užfiksuotas išvadas, pastabas ir rekomendacijas ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;
- pagal kompetenciją rengia atsakymų į valstybės ir kitų institucijų ar įstaigų, fizinių asmenų paklausimus (raštus, prašymus ir kt.) projektus;
- pagal kompetenciją dirba KAS ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų sudarytose darbo grupėse, komisijose;
- konsultuoja KAS institucijas ir jų padalinius Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
- dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis ar paskirtomis užduotimis;
- dalyvauja formuojant KAS finansų sistemos politiką, teikia siūlymus dėl KAS vykdomos finansų politikos tobulinimo ir įgyvendinimo;
- pagal kompetenciją nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su KAS institucijų ir jų padalinių valstybės tarnautojais, kariais, darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, palaiko tarnybinius ryšius su kitų valstybės įstaigų valstybės tarnautojais;
- pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius Skyriaus viršininko ir Departamento direktoriaus pavedimus. Pakeitimai
- 16 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1351 (2015-12-28)

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (teisės, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties) išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, KAS organizavimą ir karo tarnybą, strateginį planavimą, finansinę, buhalterinę ir mokesčių apskaitą, turto valdymo, vidaus kontrolės principus, darbo, civilinę, administracinę ir finansų teisę, ir mokėti juos taikyti;
- gebėti taikyti tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius finansinių išteklių valdymą;
- turėti analitinio mąstymo savybę, informacijos sisteminimo, analizavimo ir apibendrinimo išvadų ir siūlymų rengimo patirties;
- gerai išmanyti KAS valdymo principus ir struktūrą;
- turėti finansinių išteklių valdymo patirties;
- gerai žinoti finansinių išteklių valdymo principus ir prioritetus;
- gerai išmanyti teisės aktų rengimo principus;
- gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
- gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
- būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
- atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, reikalavimus;Pakeitimai
- 14 p.: KA ministro įsakymas Nr. 986 (2016-10-25)
- mokėti dirbti kompiuteriu programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »