Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų skyriaus Vyresnysis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2.Pareigybės lygis - A.3.Pareigybės kategorija -7

- Fiksuoti Integruotoje finansų apskaitos sistemoje (IFAS) ūkines operacijas ir ūkinius įvykius Vilniaus rinktinės Štabe ir jos padaliniuose, susijusius su kuro ir atsarginių dalių įsigijimu. Dalyvauti materialinių vertybių ir patikrinimų komisijų darbe bei užtikrinti tikslų ir savalaikį apskaitos vedimą, įgyvendinant buhalterinei apskaitai keliamus reikalavimus. Buhalterinėje apskaitoje registruoti paskirtas ir nesumokėtas administracines baudas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas kaupti ir sisteminti duomenis apie turto judėjimą įsigijimą, perdavimą, pardavimą, nurašymą ir kt.) priima ir sutikrina materialiai atsakingų asmenų kuro, atsarginių dalių bei kitų materialinių vertybių ataskaitas su pirminiais dokumentais ir apyvartos žiniaraščiais;
- laiku užpajamuoja materialines vertybes, teisingai ir tinkamai įformina pirminius dokumentus;
- sudaro apyvartos žiniaraščius bei suvestinius apyvartos žiniaraščius, Interguotoje finansų apskaitos sitemoje tvarko kuro ir atsargų pirkimo užsakymus. Pasirašo ant sandėlio pajamų orderių;
- registruoja apskaitoje kuro sąnaudas, kontroliuoja kelionės lapų pildymo teisingumą, sutikrina transporto priemonių nustatytų ridos normų limitus, veda tarnybinių transporto priemonių padangų ir akumuliatorių kiekinę analitinę apskaitą;
- siekdamas tinkamai įforminti atsargų nurašymo aktus, registruoja juos programoje „Kontora“;
- siekdamas tinkamai atlikti metinę inventorizaciją ir įforminti jos rezultatus, dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes, materialiai atsakingų asmenų ir sandėlių netikėtuose patikrinimuose. Laiku ir tiksliai išaiškinti inventorizavimo rezultatus ir juos įforminti nustatyta tvarka;
- pagal raštvedybos reikalavimus įriša buhalterinius dokumentus ir nustatytais terminais juos perduoda į archyvą;
- pildo skyriaus darbo laiko žiniaraščius;
- sudaro visiškos materialinės atsakomybės sutartis su materialiai atsakingais asmenimis, registruoja jas programoje „Kontora“;
- tikrina Vilniaus rinktinės Štabo ir Padvarionių užkardos pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitas, ruošia įsakymų projektus;
- siekdamas kaupti ir sisteminti duomenis apie administracines baudas, registruoja kas mėnesį IFAS „Gautinų sumų“ modelyje pagal kiekvieną baudos mokėtoją;
- siekdamas kaupti ir sisteminti duomenis apie apskaičiuotas baudų pajamas ir gautinas baudas, taip pat į valstybės biudžetą pervestinas baudas ir sukauptas pervestinas sumas registruoja IFAS remiantis ataskaitos forma A8 „Administracinių teisės aktų pažeidimo duomenys“;
- registruoja informaciją apie apmokėtas gautinas baudas IFAS remiantis Valtybės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ataskaita;
- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Finansų skyriaus nurodymus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas,einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;
- gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos ir apdorojimo kompiuterinėmis programomis, darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ bei išmanyti dokumentų tvarkymo ir rengimo taisykles;
- mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, susijusią su visomis ūkinėmis operacijomis;
- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacioja, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »