Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatuose nustatytas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos funkcijas, užtikrinant pagrįstą užmokesčio už suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, taikinamojo tarpininkavimo paslaugas išmokėjimą šias paslaugas teikusiems asmenims; papildomų išlaidų susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimu apskaitymą, teismų informavimą apie valstybės patirtas antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidas.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- priima, registruoja ir kaupia advokatų (advokatų padėjėjų), prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei pridedamus dokumentus;
- tikrina, nagrinėja ir analizuoja advokatų (advokatų padėjėjų) pateiktų prašymų apmokėti už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei pridedamų dokumentų pagrįstumą, užtikrindamas teisėtą valstybės lėšų panaudojimą; kontroliuoja teiktų paslaugų laiko dubliavimąsi;
- apskaičiuoja užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei su antrine teisine pagalba susijusias išlaidas advokatams (advokatų padėjėjams), teikiantiems antrinę teisinę pagalbą prireikus;
- rengia sprendimų projektus dėl apmokėjimo už suteiktą antrinę teisinę pagalbą advokatams (advokatų padėjėjams), prireikus teikiantiems antrinę teisinę pagalbą;
- apskaičiuoja apmokėjimus fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems pirminę teisinę pagalbą, užtikrinant teisingą atlygį už suteiktą pirminę teisinę pagalbą;
- kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis iš pateiktų prašymų išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą;
- kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo pabaigimą bylose, kuriose paslaugas teikė advokatai (advokato padėjėjai), prireikus teikiantys antrinę teisinę pagalbą, bei kaupia duomenis apie antrinės teisinės pagalbos baigtumą, užtikrindamas tinkamą antrinės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
- rengia pažymas teismui dėl valstybės patirtų išlaidų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, perduoda jas pasirašyti už tai atsakingam tarnybos darbuotojui ir savalaikiai perduoda pažymas teismui;
- kontroliuoja teismų priteisimus (imta pažyma, neimta, priteista, sumokėta visa/nevisa, motyvai, apskaitoma suma, prašoma apmokėti, apmoka/neapmoka) ir esant pagrindui perduoda informaciją teisininkui;
- teikia pranešimus tarnybos darbuotojui, atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą, dėl visų ATP išlaidų ar jų dalies apmokėjimo asmenims, kuriems buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba;
- priima ir apskaito advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, prašymus kompensuoti bylinėjimosi išlaidas, jas apskaičiuoja ir perduoda duomenis tarnybos darbuotojui atsakingam už antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą;
- fiksuoja, kaupia ir analizuoja duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti;
- dalyvauja Tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
- teikia siūlymus skyriaus veiklai tobulinti, užtikrinant tinkamą finansų skyriaus darbą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
- laikinai vykdo kito Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos finansų skyriaus tarnautojo funkcijas, jam nesant ar negalint eiti pareigų;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, tarnybos direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos strateginių (veiklos) tikslų įgyvendinimą;
- vykdo darbo plane numatytas užduotis;
- tvarko ir saugo apskaitos dokumentus iki perdavimo archyvui; parengia ir perduoda rengiamus ir tvarkomus dokumentus į Tarnybos archyvą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą. Gerai žinoti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, apskaitą;
- išmanyti raštvedybos taisykles, nuolat kelti kvalifikaciją;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti gerai dirbti Microsoft Office, Ubuntu programų paketais, Interneto naršyklėmis;
- mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa “Biudžetas”, dokumentų valdymo programa “Kontora”;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, vertinti informaciją ir rengti išvadas;
- gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
- būti drausmingu, pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, kūrybišku, gebėti bendrauti;
- gebėti aiškiai reikšti mintis, bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirenkant įvairias dalykinio bendravimo priemones, užtikrinant informacijos tinkamą perteikimą ir supratimą; išmanyti ir gebėti tinkamai laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų;6
- gebėti bendrauti pagarbiai su klientais, tobulinti jų aptarnavimo kokybę.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »