Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Gamtos skyrius Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Gamtos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 7.

- Gamtos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato bei Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (toliau- Direkcija) priskirtuose saugomose teritorijose valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės turinį sudarančių funkcijų, numatytų valstybinės saugomų teritorijų kontrolės nuostatuose (toliau- saugomų teritorijų kontrolė) vykdymą, atlikti mokslinius tyrimus ir stebėjimus (monitoringus), numatytus Gamtos skyriaus nuostatuose, vykdyti saugomų rūšių bendrijų ir buveinių apskaitą, jų priežiūrą ir tvarkymą, gamtotvarkos darbus, vesti specializuotas ekskursijas, rinkti ir apibendrinti informaciją, rengti publikacijas spaudoje bei informaciniuose leidiniuose. iii.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
- teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją ir konsultacijas dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų ir formų, saugomoje teritorijoje ūkinei ir kitokiai veiklai keliamų reikalavimų, nustatyto gamtos ir kultūros paveldo režimo, saugomų buveinių tipų ir rūšių apsaugos reikalavimų, vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo, statybų procedūrų, teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo, specialiųjų žemės, miško vandens telkinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių naudojimo sąlygų, saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimo ir kt. klausimais savo kompetencijos ribose;
- vykdo prevencinę veiklą, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams;
- kontroliuoja ar nepažeidžiamas saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimas, nustatytas Aplinkos apsaugos, Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos ir kituose teisės aktuose, taip pat saugomų teritorijų planavimo dokumentuose;
- vykdydamas saugomų teritorijų kontrolę Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijose bei Direkcijai priskirtose saugomose teritorijose, bendradarbiauja su valstybiniais miškų, žemės tarnybų, kitais saugomų teritorijų kontrolę vykdančiais pareigūnais;
- išsiaiškinus pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinės teisės pažeidimo protokolus, skiria administracines nuobaudas už teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir vykdo administracinių baudų, žalos atlyginimo išieškojimo kontrolę;
- teisės aktų nustatyta metodika paskaičiuoja aplinkai padarytą žalą;
- vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolės programą;
- atlieka tyrimus ir stebėjimus (monitoringus), numatytus Gamtos skyriaus nuostatuose, rengia ir teikia atitinkamas ataskaitas;
- vykdo saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių, bendrijų ir buveinių apskaitą, jų priežiūros ir tvarkymo, gamtotvarkos darbus;
- pagal patvirtintus planus ir grafikus vykdo Direkcijai priskirtų valstybinių draustinių tikrinimą ir būklės vertinimą;
- renka ir apibendrina informaciją apie parko gamtines vertybes, teikia informaciją ekspozicijų, informacinių leidinių ruošimui, rengia publikacijas spaudoje bei informaciniuose leidiniuose ir kt.
- dalyvauja įgyvendinant edukacinius projektus, savanorystės programas, projektus gavusius įvairių fondų paramą;
- rengia dokumentus, raštus, susijusių su vykdomomis veiklos sritimis, esant reikalui ruošia išvadas rengiamiems projektams, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo skyriaus vedėjui;
- esant poreikiui, veda specializuotas gamtines ekskursijas, lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, vykdo su biologinės įvairovės apsauga, tyrimais ir naudojimu susijusius renginius, taip pat dalyvauja kituose renginiuose pristatant ir skleidžiant Direkcijos idėjas ir veiklą;
- vykdo kitus tiesioginio vadovo pavedimus, susijusias su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, saugomų teritorijų tikslus ir uždavinius, saugomas vertybes;
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės studijų krypties ar technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį;
- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi bei gebėti juos taikyti;
- turėti iki 1 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei daryti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, GIS, kitomis kompiuterinėmis programomis, reikalingomis nustatytoms funkcijos, pavedimams vykdyti;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »