Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Gudelių seniūnijos (kaimiškosios) seniūnas koeficientas -10,0 (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūnui nustatoma 5 metų kadencija. Kadencijų skaičius nėra ribojamas.
 • Seniūno pareigybė kaimiškojoje teritorijoje reikalinga administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, padėti savivaldybės institucijoms bei administracijos struktūriniams padaliniams įgyvendinti jų kompetencijai priskirtas funkcijas bei kontroliuoti savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja seniūnijai, atlieka seniūnijos vidaus administravimą, atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas, administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, atstovauja seniūnijai santykiuose su kitais struktūriniais padaliniais bei juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;
 • atlieka viešuosius pirkimus. Sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
 • vertina teisės aktų nustatyta tvarka seniūnijos darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia siūlymus dėl jų skatinimo, nuobaudų skyrimo;
 • organizuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos tvarkymą, išduoda seniūnijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • įstatymų nustatyta tvarka registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti seniūnijos teritorijos kapinėse;
 • Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų pašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos skyrių paklausimus ir rengia atsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
 • nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijoje struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui; ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtomis teritorijomis bendruomenės gyvenimu susiję klausimais, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartis.
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
 • neviršydamas savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba juos įgyvendina;
 • dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
 • dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
 • organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio amžiau vaikų apskaitai rinkimą ir juos teikia savivaldybės administracijos direktoriui;
 • registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
 • organizuoja gyventojų užimtumo programų seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje rengimą ir įgyvendinimą;
 • nustatyta tvarka organizuoja gyventojų apklausų, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus rengimą;
 • padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
 • organizuoja informacinės visuomenės plėtros programų kūrimą ir įgyvendinimą;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
 • organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;
 • organizuoja ir kontroliuoja, pagal priskirtą seniūnijai teritoriją, savivaldybei priklausančių kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
 • nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
 • organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
 • organizuoja priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą nustatyta tvarka;
 • teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
 • saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 • atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero bei administracijos direktoriaus pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrą darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių teisės pažeidimų kodeksą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų bei viešųjų darbų organizavimą, dokumentų valdymą, teisė aktų rengimą, notarinių veiksmų atlikimą;
 • mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti jos darbą;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti Microsoft Office programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook „ programomis, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (56) »