Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Gudžiūnų seniūnija Seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kėdainiai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Patvirtinta

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 18 d.

įsakymu Nr. AD-1-81GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gudžiūnų seniūnijos seniūnas (toliau seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II.SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijos veiklai, administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, organizuoti ir įgyvendinti įstatymų nustatytas seniūnijos funkcijas bei kontroliuoti savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – viešųjų paslaugų administravimo.

IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų bendrąją darbo patirtį;

4.3. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą.

4.2. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.3. laikytis viešosios etikos normų ir standartų, sugebėti bendrauti su gyventojais;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu), išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;

4.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

5.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

5.4. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

5.5. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

5.6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui, o seniūnas – biudžetinės įstaigos vadovas – ir savivaldybės tarybai;

5.7. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

5.8. seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą, atstovauja seniūnijai santykiuose su kitais struktūriniais padaliniais bei juridiniais ir fiziniais asmenis, užtikrindamas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą;

5.9. rengia seniūnijos metinį veiklos planą, teikia šio plano projektą ir jo įgyvendinimo ataskaitą svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis;

5.10. administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus, užtikrindamas įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą;

5.11. paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už seniūnijai šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

5.12. skiria, atleidžia Seniūnijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (išskyrus karjeros valstybės tarnautojus), savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nustato jiems pareiginę algą, priemokas, premijas, materialines pašalpas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

5.13. teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su seniūnijos veikla, svarstymo savivaldybės institucijose;

5.14. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, susijusių su seniūnijos veikla, vykdymą;

5.15. pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;

5.16. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;

5.17. informuoja valstybinę mokesčių inspekciją ir savivaldybės administraciją apie Seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą, imasi priemonių turtui apsaugoti iki teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytas šio turto teisinis režimas;

5.18. vykdo savivaldybės institucijų sprendimus, susijusius su seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės kelių ir gatvių, aikščių, takų priežiūra.

5.19. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl seniūnaitijų sudarymo projekto, organizuoja seniūnaičių rinkimus;

5.20. teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui pranešimus dėl žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytos žalos;

5.21. išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

5.22. Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;

5.23 pagal savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus savarankiškai organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą ir priima sprendimus dėl pirkimų, nustatyta tvarka sudaro pirkimo sutartis ir atlieka arba paveda kitam darbuotojui sutarčių vykdymo priežiūrą, atlieka mokėjimus pagal tas sutartis iš savivaldybės biudžeto seniūnijai skirtų asignavimų, taip pat atlieka kitas finansines operacijas;

5.24. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, savivaldybės tarybos sprendimu organizuoja laikiną viešųjų paslaugų teikimą. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, užtikrindamas paslaugų kokybės reikalavimus bei spręsdamas gyventojų poreikius;

5.25. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

5.26. organizuoja gyventojų priėmimą seniūnijos patalpose, kai juos priima savivaldybės tarybos nariai pagal savivaldybės tarybos patvirtintą grafiką, padeda organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais, padeda Lietuvos Respublikos Seimo ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariams organizuoti susitikimus su rinkėjais, svarsto gyventojų siūlymus, rengia apklausas, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas bei padeda organizuoti susitikimus su rinkėjais;

5.27. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

5.28. neviršydamas savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;

5.29. organizuoja seniūnijos veiklos nuostatuose seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą ir užtikrina, kad šios funkcijos būtų atliktos laiku ir tinkamai;

5.30. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

Pareiginės algos koeficientas: 9.95
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €