Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Gyvūnų veislininkystės koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Gyvūnų veislininkystės koordinavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1.3.112. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti pagal kompetenciją formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės srityje, rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių šių gyvūnų rūšių veislininkystę, projektus, suderintus su atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais tarptautiniais dokumentais.

Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės srityje.
- Pagal kompetenciją užtikrinti, kad skyriaus ruošiami ar nagrinėjami įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės srities teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo, ES direktyvų ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių veislininkystės veiklą, reikalavimus.
- Siekti mažinti ūkio subjektų, vykdančių veislininkystės veiklą, administracinę naštą, koordinuoti veiklą su kitomis priežiūros institucijomis, užtikrinant rizikos valdymo, minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo, funkcijų atskyrimo principus ir jų taikymą.
- Pagal kompetenciją rengti teisės aktų įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės srityje projektus, atlikti jų ekspertizę, dalyvauti komisijų darbe.
- Teikti pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo keitimo, tobulinimo, kuriuos įgyvendinus būtų šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, mažinama reguliacinė našta ūkio subjektams.
- Pagal kompetenciją koordinuoti įvairių gyvūnų rūšių pripažintų veislininkystės institucijų veiklą, įvairių gyvūnų rūšių veisimo programų rengimo, derinimo, įgyvendinimo procedūras.
- Pagal kompetenciją koordinuoti įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės darbų vykdymą, veislininkystei reikšmingų duomenų kaupimą ir saugojimą.
- Analizuoti įvairių gyvūnų rūšių produktyvumo, reprodukcijos vertinimo duomenis ir teikti pasiūlymus selekcijos proceso tobulinimui.
- Kontroliuoti įvairių gyvūnų rūšių įrašus į atitinkamą kilmės knygą, pagal savo kompetenciją užtikrinti atitinkamoje kilmės knygoje esančių duomenų teisingumą.
- Pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl įvairių gyvūnų rūšių genetinių išteklių saugojimo ir panaudojimo.
- Pagal kompetenciją konsultuoti įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės darbą vykdančius juridinius ir fizinius asmenis, rengti ir teikti jiems metodinę pagalbą, pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant jų kvalifikacijos kėlimo kursus, įgyvendinti kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio sujektams laikytis teisės aktų reikalavimų.
- Savo kompetencijos ribose nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės srityse, bei rengti atsakymus į juos.
- Savo kompetencijos ribose ruošti pranešimų medžiagą skyriaus vedėjui.
- Vadovautis Tarnybos viršininko įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės, Supaprastintų viešųjų pirkimų ir kitomis vidinėmis darbo tvarkos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.
- Vykdyti skyriaus reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus.
- Savo kompetencijos ribose vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą.
- Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį veislininkystės srityje.
- Išmanyti Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymą bei kitus su įvairių gyvūnų rūšių veislininkyste susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais gyvulių veislininkystę.
- Išmanyti Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles ir būti susipažinusiams su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.
- Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas.
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »