Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Įmonių politikos departamento Įmonių teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,05)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Įmonių politikos departamento (toliau – Departamentas) Įmonių teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, įskaitant rengiamus siekiant užtikrinti Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrovių teisės įgyvendinimą ir taikymą, analizuoti ir apibendrinti bendrovių gero valdymo praktiką (rekomendacijas) ir tendencijas, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES institucijose svarstomų ES teisės aktų projektų.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • rengia ar dalyvauja rengiant ir teikiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ir kitų teisės aktų, Vyriausybės sprendimų ir rezoliucijų projektus akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų, individualių įmonių, Europos bendrovių, Europos ekonominių interesų grupių (toliau – įmonės) steigimo, registravimo, veiklos, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais, bei koordinuoja, organizuoja priimtų teisės aktų, rezoliucijų ir sprendimų įgyvendinimą;
 • rengia Lietuvos Respublikos ūkio ministrui (toliau – ūkio ministras), Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams (toliau – ūkio viceministrai), Ūkio ministerijos kancleriui, Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui medžiagą, skirtą Nuostatų
 • 1 papunktyje nurodytiems projektams svarstyti Seime, Vyriausybėje, Ūkio ministerijoje vykstančiuose posėdžiuose (pasitarimuose) ir dalyvauja šiuose posėdžiuose (pasitarimuose) aptariant valstybės institucijų ir įstaigų parengtus įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančius teisės aktų projektus;
 • dalyvauja rengiant kitų nei Nuostatų
 • 1 papunktyje nurodytų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant pastabas ir pasiūlymus kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams įmonių ar kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimo, registravimo, veiklos, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais;
 • analizuoja įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių teisės aktų turinį, jų taikymo efektyvumą, taip pat šių teisės aktų vystymosi (kitimo) tendencijas, rengia ar dalyvauja rengiant ir teikiant pasiūlymus Departamento veiklą kuruojančiam ūkio viceministrui, Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui dėl šių teisės aktų tobulinimo;
 • nagrinėja ar dalyvauja nagrinėjant ES institucijų, Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pasiūlymus ir pareiškimus, susijusius su įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančiais įstatymais;
 • teikia siūlymus Skyriaus vedėjui ir organizuoja biržinių bendrovių (NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių) valdymo kodekso pakeitimus pagal Europos Komisijos rekomendacijas ir EBPO dokumentus bendrovių valdysenos srityje;
 • analizuoja ES direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų teisės aktų projektus, rengia ir derina, arba dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES institucijose (jų darbo organuose) svarstomų ES teisės aktų projektų bendrovių teisės klausimais, organizuoja ir koordinuoja ūkio ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos ar įstaigos;
 • Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ES institucijų darbo grupių posėdžiuose ir susitikimuose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, pristato Lietuvos Respublikos pozicijas juose nagrinėjamais klausimais;
 • užtikrina ir kontroliuoja bendrovių teisei priskiriamų ES lygio juridinių asmenų veiklą reguliuojančių reglamentų taikymą Lietuvoje – rengia ar dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių ES bendrovių teisės aktus ar užtikrinančių šių teisės aktų taikymą, projektus ir rengia pasiūlymus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimo su ES teisės aktais, bei prireikus, palaiko ryšius su Europos Komisijos padaliniais;
 • analizuoja tarptautinę, ES, kitų užsienio valstybių bendrovių gero valdymo praktiką (rekomendacijas) ir tendencijas, informuoja Skyriaus vedėją ir Skyriaus patarėją apie jas ir teikia pasiūlymus šiais klausimais;
 • nagrinėja ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl ES institucijų, kitų Lietuvos valstybės institucijų ir įstaigų, juridinių asmenų parengtų dokumentų (valdymo kodeksų, rekomendacijų, vadovų, ataskaitų) bendrovių gero valdymo srityje, kaupia ir apibendrina bendrovių valdymo srities informaciją;
 • apibendrina, tvarko Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentus dėl bendradarbiavimo su ES institucijomis bendrovių teisės srityje ir teikia atsakymus į ES institucijų ar ES valstybių narių paklausimus, susijusius su bendrovių teise ir bendrovių geru valdymu;
 • dalyvauja pasitarimuose dėl teisės aktų, reguliuojančių įmonių teisines formas, vykdymo ar skirtuose jų projektams svarstyti, rengia sprendimų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją (suderinus su ūkio viceministru) dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
 • konsultuoja Ūkio ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų specialistus Lietuvos Respublikos įmonių teisės politikos ir ES politikos bendrovių teisės srityje formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • dalyvauja palaikant ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, verslininkus vienijančiomis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis, bei bendradarbiaujant su EBPO, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
 • rengia reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms teikiamą medžiagą įmonių teisės klausimais, bei informaciją Ūkio ministerijos intraneto ir interneto svetainėms;
 • teikia pasiūlymus ir informaciją Skyriaus vedėjui pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
 • ūkio viceministro, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Departamentui ar Skyriui;
 • vykdo kitus ūkio ministro, ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, įmonių ir kitų juridinių asmenų teisines formas, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, taip pat būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
 • išmanyti teisėkūros procesą, teisės aktų projektų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo, derinimo, priėmimo procedūras, jų pateikimą Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas);
 • būti susipažinęs su bendrovių teisę reguliuojančiais ES teisės aktais, sugebėti ES teisės aktus, susijusius su bendrovių teise, pritaikyti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;
 • būti susipažinęs su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos dokumentais, ES rekomendacijomis bendrovių valdymo srityje, NASDAQ OMX Vilnius Bendrovių valdymo kodeksu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS power point.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: