Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13

- Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (toliau – IBPS) duomenų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų informacinės sistemos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, duomenų analizę ir informacinės sistemos plėtros planavimą.III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- užtikrina, kad IBPS būtų tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų veiklą, elektroninės informacijos saugą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais IBPS tvarkymą, nuostatomis;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja IBPS plėtros/diegimo darbuose bei priimant eksploatacijai naują IBPS programinę įrangą;
- dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių IBPS veiklą ir kitų dokumentų, susijusių su jos veikimu, duomenų tvarkymu ir plėtra, projektus, siekiant tinkamo IBPS veiklos reguliavimo;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derina duomenų teikimo sutarčių projektus;
- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl IBPS plėtros bei Skyriaus veiklos planų sudarymo;
- dalyvauja Tarpžinybinio IBPS veiklos koordinavimo komiteto, kitų darbo grupių ir komisijų veikloje, siekiant įgyvendinti komitetui, grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
- bendradarbiauja su IBPS duomenų valdytojais ir kitomis valstybės institucijomis, IBPS duomenų tvarkymo klausimais;
- vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą;
- turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
- išmanyti baudžiamuosius įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, baudžiamojo proceso veiksmų ir procedūrų vykdymą, valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų veiklą, kūrimą ir plėtrą, duomenų tvarkymą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą;
- išmanyti Windows operacines sistemas, mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office;
- mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, teisės aktų projektų rengimo ir derinimo tvarką;
- gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, turėti darbo organizavimo ir planavimo įgūdžių;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »