Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Informacijos valdymo skyriaus Informacinių technologijų poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Informacijos valdymo skyriaus Informacinių technologijų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnybos) Informacijos valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) Informacinių technologijų poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti informacinių duomenų valdymo sistemų projektavimo, kūrimo ir diegimo užduotis, reikalingas Lietuvos geologijos tarnybos informacinių sistemų (toliau – IS) tobulinimui ir plėtrai.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, Žemės gelmių įstatymu ir kitais įstatymais ir teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Vidaus darbo taisyklėmis, Skyriaus nuostatais, ir šiuo pareigybės aprašymu, vykdo savo kompetencijai priskirtas funkcijas ir sprendžia atitinkamus klausimus;
- pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl IS naudojimo ir apsaugos tobulinimo, diegia duomenų apsaugos priemones, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktais;
- rengia ir/ar dalyvauja rengiant ir vykdo informacinių technologijų diegimo ir vystymo projektus;
- diegia ir eksploatuoja informacines sistemas, reikalingas Tarnybos funkcijų vykdymui:
- įsisavina ir diegia naujas programines priemones ir darbo metodus;
- kuria, tobulina ir diegia programines aplinkas, reikalingas geologinės informacijos kaupimui, tvarkymui, naudojimui, geologines informacijos teikimui internete;
- konsultuoja Tarnybos darbuotojus IS naudojimo klausimais;
- dalyvauja kuriant, tvarkant ir pateikiant naudotojams geologinius skaitmeninius duomenis;
- dalyvauja sudarant ir įgyvendinant duomenų bazių plėtimo, reorganizavimo, papildymo planus;
- dalyvauja IS integravimo į bendrą Lietuvos Valstybinių informacinių sistemų infrastruktūrą bei kituose skyriaus vykdomuose projektuose;
- rengia ir/ar dalyvauja rengiant technines specifikacijas, metodinių nurodymų, teisės aktų, IS duomenų teikimo ir kitus Tarnybos IS veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
- teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams savo kompetencijos klausimais;
- nustatyta tvarka atstovauja Tarnybai Poskyrio kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
- vykdo kitus Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos klausimais.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį Fizinių mokslų studijų krypties matematikos arba informatikos srities išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pagrindinius valstybės tarnybos ir darbo klausimus, IS kūrimą ir eksploatavimą, kitus Skyriaus kompetencijos klausimus;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- išmanyti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
- turėti patirties informacinių technologijų diegimo, informacinių sistemų kūrimo ir diegimo srityse;
- mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »