Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Informacinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Informacinių išteklių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Vykdyti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) skyriaus, atsakingo už valstybės informacinių išteklių politikos įgyvendinimą ir dalyvavimą formuojant Europos Sąjungos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje, funkcijas.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- pagal skyriaus veiklos kompetenciją analizuoja ir derina teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų tobulinimo,
- rengia metodinius dokumentus informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo klausimais;
- derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus, registrų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus, registrų ir valstybės informacinių sistemų techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;
- pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja kuriant informacinių technologijų priemones, leidžiančias naudotis valstybės informaciniais ištekliais - rengia siūlymus dėl informacinių technologijų priemonių, leidžiančių naudotis valstybės informaciniais ištekliais, kūrimo ir modernizavimo poreikio, rengia ir derina technines užduotis, prižiūri ir kontroliuoja paslaugų teikėjų atliekamus darbus, testuoja ir vertina atliktus darbus ir sukurtus rezultatus, dalyvauja poreikių ir priemonių kūrimo eigos aptarimuose, teikia su tuo susijusius siūlymus;
- vykdo Informacijos rinkmenų sąrašo tvarkytojo funkcijas – tvirtina informacijos rinkmenas, tvarko duomenis, konsultuoja sąrašo duomenų teikėjus duomenų teikimo sąrašui klausimais, atlieka kitas su sąrašo funkcionavimu susijusias veiklas;
- pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja institucijas valstybės informacinių išteklių funkcinio suderinamumo, kūrimo ir tvarkymo klausimais, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių sistemų steigimo, registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo, funkcionavimo ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;
- pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
- pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
- pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
- pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
- atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
- pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
- pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
- pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį norminių teisės aktų rengimo arba informacinių technologijų projektų valdymo ir informacinių technologijų taikymo srityse;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų taikymu valstybės valdymui, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, informacijos politika, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla;
- žinoti informatikos teisės, informacijos politikos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;
- išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
- mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
- mokėti anglų klabą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »