Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas2. Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 12

- Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –VASPVT) Informacinių technologijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra skirta administruoti ir vystyti VASPVT informacines sistemas (toliau – IS), duomenų bazes, registrus, kompiuterines programas, siekiant užtikrinti jų atitikimą sistemų naudotojų reikalavimams, bei įgyvendinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias informacinių sistemų ir duomenų saugumą.

Teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus taikomosios programinės įrangos diegimo ir priežiūros, naudotojų aptarnavimo gerinimo klausimais (tiek, kiek susiję su IS naudojimu).
- Dalyvauja priimant eksploatacijai modernizuotą ar naują programinę įrangą.
- Analizuoja VASPVT IS veiklos procesus, funkcijas, gilinasi į IS naudotojų reikalavimus, aprašo IS pakeitimus.
- Rengia teisės aktų projektus dėl kuriamų ar reorganizuojamų IS.
- Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje dėl IS kūrimo procesų tobulinimo, vystymo, strateginio technologijų parinkimo klausimų sprendimo.
- Testuoja IS, fiksuoja neatitikimus, kontroliuoja pataisymų (pakeitimų) teikimą ir diegimą.
- Prižiūri vykdomų duomenų teikimo sutarčių įgyvendinimą.
- Analizuoja IS naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, moko ir konsultuoja, užtikrina operatyvų ir kokybišką vidinių ir išorinių naudotojų aptarnavimą.
- Konsultuoja išorinius IS elektroninių paslaugų naudotojus prisijungimo prie sistemos ir darbo su ja bei kitais informacinių technologijų panaudojimo klausimais, kiek tai yra susiję su gebėjimais pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis.
- Pagal kompetenciją rengia atsakymų į paklausimus projektus.
- Vykdo duomenų saugos įgaliotinio funkcijas.
- Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis.
- Esant poreikiui, pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe metu.
- Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų naudojimą, saugą, IS (įskaitant viešojo sektoriaus IS) kūrimą ir įteisinimą, elektroninių duomenų apsaugą, jos metodikas ir principus, elektroninių duomenų apsaugą užtikrinančias priemones, taip pat viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, VASPVT nuostatus ir kitus įstaigos veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
- žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities informatikos, informacijos sistemų arba programų sistemų krypties);
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dirbant su IS, IS reikalavimų analizės, projektavimo ir testavimo srityse;
- išmanyti programinės įrangos kūrimo procesus, gerai žinoti vieningą modeliavimo kalbą, skirtą specifikuoti, atvaizduoti ir konstruoti objektiškai orientuotų programų dokumentus;
- mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis, išmanyti darbo su valstybės IS, kompiuteriniais tinklais, operacinėmis sistemomis principus;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »