Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Infrastruktūros skyrius Vedėjo pavaduotojas 8,5 (karjeros valstybės tarnautojas)

Kupiškis - Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d.

įsakymu Nr. ADP-298INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Infrastruktūros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojas – karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti Skyriaus užduotis infrastruktūros, aplinkosaugos, komunalinio ūkio, statinių priežiūros, turto valdymo srityse, užtikrinti Skyriaus tikslų ir uždavinių vykdymą, prižiūrėti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai.III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių –infrastruktūros, aplinkosaugos, komunalinio ūkio, statinių priežiūros, turto valdymo – funkcijas.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos, technologijų, teisės, verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, aplinkos apsaugą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą bei žinoti kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas, greitai priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. racionaliai ir efektyviai naudoja Kupiškio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomą turtą, užtikrina priežiūrą, perduoto (panaudos, nuomos ar kitais pagrindais) turto būklės monitoringą;

5.2. organizuoja reikiamų dokumentų (kadastrinės bylos, žemės sklypų planai ir pan.) parengimą Savivaldybės nekilnojamo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai valstybės įmonėje Registrų centre atlikti;

5.3. organizuoja reikiamo Savivaldybės turto vertinimo procedūras, teikia turto vertintojams dokumentus dėl objekto įvertinimo ir dalyvauja vertinamo turto apžiūrose vietoje;

5.4. koordinuoja ir kontroliuoja išlaidas susijusias su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių teikiamomis sąskaitomis už Savivaldybei bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis, jų remontu bei eksploatavimo išlaidų apmokėjimu;

5.5.dalyvauja organizuojant butų pirkimo konkursus Savivaldybės butų (būstų) fondui papildyti;

5.6. sudaro statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) sąrašus, surašo apskaitos aktus ir vykdo tolesnes statinių pripažinimo bešeimininkiais ir nugriovimo procedūras;

5.7 organizuoja Savivaldybės turto, pripažinto nereikalingu ir netinkamu naudoti, pardavimo viešuosius aukcionus, patalpų nuomos aukcionus, rengia sutarčių projektus, tvarko dokumentaciją;

5.8. kontroliuoja daugiabučių namų priežiūros administravimą;

5.9. renka ir sistemina dokumentus susijusius dėl daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo programos įgyvendinimu;

5.10. dalyvauja Savivaldybės turto metinėje inventorizacijoje;

5.11. organizuoja ir vykdo Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių statinių naudojimo priežiūrą;

5.12. dirba komisijose, dalyvauja administraciniuose patikrinimuose, susitikimuose ir posėdžiuose dėl projektų įgyvendinimo;

5.13. teikia siūlymus dėl ES struktūrinių fondų panaudojimo galimybių rajono ūkio, inžinerinės infrastruktūros tobulinimo srityje, šioms veikloms priskirtų objektų atnaujinimo, remonto ir eksploatavimo, valdymo klausimais;

5.14. atstovauja Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami Skyriaus kompetencijos klausimai;

5.15. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;

5.16. koordinuoja piliečių pareiškimų bei skundų nagrinėjimą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, imasi priemonių trūkumams šalinti ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.17. užtikrina Skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;

5.18. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, ligos metu ar, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;

5.19. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

5.20. kontroliuoja pavaldžių specialistų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;

5.21. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: