Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Inovacijų ir pramonės departamento direktorius (pareiginės algos koeficientas 16) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Inovacijų ir pramonės departamento (toliau – Departamentas) direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 18
 • Departamento direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Departamentui, planuoti ir organizuoti Departamento darbą, ir užtikrinti, kad būtų kokybiškai atliekamos Departamento funkcijos.II. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • vadovauja Departamentui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja Departamento veiklą, vykdo nuolatinę Departamento veiklos stebėseną, užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomi Departamentui keliami uždaviniai ir atliekamos Departamento kompetencijai priskirtos funkcijos;
 • kontroliuoja Departamento skyrių atliekamų darbų eigą ir rezultatus, užtikrina, kad Departamento darbai būtų atliekami laiku ir kokybiškai, vizuoja skyrių parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
 • koordinuoja ir kontroliuoja ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimų departamentui atlikimą;
 • sprendžia klausimus, susijusius su Departamento darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo kokybę;
 • teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl Departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų tyrimo pradėjimo, materialinių pašalpų jiems skyrimo,
 • koordinuoja MTI, kosmoso, pramonės politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus Ūkio ministerijoje;
 • koordinuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą, analizuojant ES, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų ekonomines ir MTI srities apžvalgas, ataskaitas ir kitus dokumentus bei juose pateikiamas bendras ir skirtas Lietuvai rekomendacijas, analizuoja šią medžiagą ir Ūkio ministerijos vadovybei teikia siūlymus dėl šių rekomendacijų ir pažangių valstybių gerosios patirties įgyvendinimo Lietuvoje;
 • teikia Ūkio ministerijos vadovybei siūlymus dėl nacionalinės inovacijų sistemos efektyvumo didinimo, kosmoso ir pramonės politikos tobulinimo, pradedančiųjų įmonių, turinčių didelį augimo potencialą, steigimo ir plėtros skatinimo, teikia išvadas bei siūlymus dėl technologijų, inovacijų, kosmoso, pramonės politikos įgyvendinimo;
 • koordinuoja medžiagos parengimą Lietuvos Respublikos atstovavimui arba Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ES institucijų, Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JTO), EKA, EBPO ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose, kuriuose svarstomi MTI, kosmoso, pramonės politikos srities ir susiję klausimai;
 • teikia Ūkio ministerijos vadovybei siūlymus dėl ES teisės aktų, rekomendacijų ir kitų dokumentų MTI, kosmoso, pramonės srities nuostatų perkėlimo ir panaudojimo, įgyvendinat šių sričių ES politiką ir gerąją ES praktiką Lietuvoje;
 • teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių, inovacijų centrų, Inovacijų agentūros ir kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kurių valstybės, kaip dalininkės ar savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, veiklos efektyvumui padidinti ir paslaugų kokybei pagerinti;
 • dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo nagrinėjime;
 • organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių, susijusių su MTI, kosmoso ir pramonės politika vykdymą;
 • dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Ūkio ministerijos kompetencijos (taip pat ir ES struktūrinių investicijų administravimo) klausimais;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant departamento kompetencijai priskirtas ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, kitų dokumentų priemones, užtikrindamas, kad pagal jas teikiamos investicijos iš ES struktūrinių fondų lėšos, skatintų pramonės plėtrą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, MTEP, inovacijų tinklų kūrimąsi ir plėtrą;
 • pagal departamento kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
 • vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, ekonomikos, verslo ir vadybos studijų krypties, arba technologijos, arba fizinių mokslų studijų srities;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais mokslo, technologijų ir inovacijų (toliau – MTI), kosmoso ir pramonės sričių politikos formavimą ir įgyvendinimą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
 • išmanyti teisėkūros procesą, teisės aktų projektų rengimo taisykles ir jų taikymą, teisės aktų projektų derinimo ir priėmimo procedūras ir turėti patirties teisės aktų projektų, susijusių su MTI, kosmoso, pramonės srities politika, rengimo ir vertinimo srityje;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, ES institucine struktūra, teisėkūros, sprendimų priėmimo procedūromis;
 • turėti 3 metų darbo patirties, ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo ir darbo MTI ir kosmoso bei pramonės politikos srityse patirtį, išmanyti investicinių fondų veiklos principus;
 • turėti organizacinių įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias priimant savarankiškus sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, įvertinti ir apibrėžti sudėtingas problemas, ir vertinti jų sprendimų alternatyvas, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.I
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: