Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Integruotų dalykų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pasieniečių mokyklos (toliau – Mokykla) Integruotų dalykų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas). Pareigybės lygis – A. Pareigybės kategorija – 10
Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vesti teisės pagrindų mokymus pirminio profesinio mokymo kursantams ir tęstinio profesinio mokymo renginių dalyviams.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- užtikrina kokybišką užsiėmimų vedimą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdomąją veiklą, siekiant užtikrinti tinkamą kursantų, pareigūnų žinių ir praktinių įgūdžių formavimą bei įvykdyti mokymo programose nustatytus reikalavimus;
- suteikia pagalbą kursantams, turintiems mokymosi sunkumų, pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoja Mokyklos vadovybę;
- informuoja Skyriaus vedėją, Mokyklos vadovybę apie kursantų ugdymo poreikius, pasiekimus ir pažangumą;
- analizuoja poreikius ir situaciją Tarnybos struktūriniuose padaliniuose pagal mokomąjį dalyką ir atsižvelgiant į rezultatus teikia pasiūlymus dėl pirminio mokymo programų tobulinimo ir tęstinio profesinio mokymo kursų poreikio, rengia ir tobulina mokymo programas, teminius planus bei paskaitų medžiagą;
- vykdo profesinį mokymą nuotoliniu būdu;
- siekdamas tinkamai įvertinti kursantus ir tęstinio profesinio mokymo renginių dalyvius, atsižvelgiant į programų nuostatas rengia mokomojo dalyko įskaitų ir egzaminų klausimus, dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinių komisijų darbe, nešališkai vertina jų žinias ir gebėjimus;
- rengia užduotis savarankiškai besimokantiems kursantams ir pareigūnams bei juos konsultuoja mokomojo dalyko klausimais;
- teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl mokymo proceso gerinimo;
- siekdamas užtikrinti kokybišką užsiėmimų vedimą, stebi kitų specialistų vedamus užsiėmimus, organizuoja ir veda atviras paskaitas, nuolat tobulina savo kvalifikaciją, atnaujina paskaitų medžiagą, diegia naujoves savo veikloje;
- siekiant skleisti gerąją darbo patirtį, dalyvauja tiriamojoje veikloje ir įvairiuose renginiuose;
- siekiant užtikrinti planingą Skyriaus veiklą, rengia Mokyklos viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, pildo veiklos dokumentus pagal keliamus reikalavimus;
- dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose, būrelių susirinkimuose ir kituose renginiuose;
- užtikrina, kad kursantai ar kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviai laikytųsi elgesio ir profesinės etikos normų;
- ugdo ir puoselėja kursantų dorovines, pilietines ir patriotines nuostatas;
- esant tarnybiniam būtinumui ir siekiant užtikrinti tinkamą kursantų, pareigūnų žinių ir praktinių įgūdžių formavimą bei įvykdyti mokymo programose nustatytus reikalavimus, pagal kompetenciją veda kitų mokomųjų dalykų užsiėmimus;
- užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, saugojimą, saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploatavimą, to reikalauja iš kursantų ar renginių dalyvių, siekdamas, kad darbas ir mokymo procesas būtų saugus;
- Mokyklos viršininko pavedimu atstovauja Mokyklai, vykdo nenuolatinio pobūdžio Skyriaus ir Mokyklos vadovybės pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- išmanyti Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės sienos apsaugą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir ugdymo proceso organizavimą;
- gebėti dirbti „Microsoft Office“ ir „Open Office“ programiniais paketais ir žiniatinklio naršyklėmis;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »